partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy


W odpowiedzi na pytanie Rady MpOIA – Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie nadesłał pismo, w którym zajął stanowisko w sprawie interpretacji § 19 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – w zakresie sposobu mierzenia odległości miejsc postojowych od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

Zamieszczamy w/w pismo.

Rada MpOIA