partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

OBWIESZCZENIE
 
Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RPw sprawie zwołania Jedenastego Sprawozdawczego Okręgowego Zjazdu Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
 
Na podstawie atr.16 ust. 1 ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP podjęła Uchwałę nr 009/2015 z dnia 07.01.2015 r., w sprawie zwołania Jedenastego Sprawozdawczego Okręgowego Zjazdu Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP na dzień 28 marca 2015 r., o godz. 11:00 w siedzibie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP w Krakowie przy ul. Kraszewskiego 36.

Na podstawie § 5, ust 1 Regulaminu organizacji i trybu przeprowadzenia zjazdów oraz wyborów do organów jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego architektów – Izby Architektów RP – Delegaci mają obowiązek osobistego udziału w zjeździe.
 
W razie przeszkody uniemożliwiającej danej osobie udział w obradach, powinna ona usprawiedliwić na piśmie swoją nieobecność – w terminie 7 dni od powstania tej przeszkody, pod rygorem zwrotu poniesionych przez izbę udokumentowanych kosztów uczestnictwa delegata w Zjeździe.
 
Rada MPOIA