partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

Ze strony Wydziału Architektury PK udział wzięli:
Prodziekan:  dr hab. inż. arch. Anna Agata Kantarek  prof. PK
Prodziekan : dr inż. arch. Rafał Zawisza

 

Ze strony MPOIA, w spotkaniu udział wzięło 16 egzaminatorów, w tym: Przewodniczący Rady
arch. Marek Tarko, oraz Wiceprzewodniczący Rady i koordynator Zespołu ds. Kształcenia  
arch. Witold Zieliński.

 

W pierwszej części spotkania, przedstawiciele Izby Architektów przedstawili swoje spostrzeżenia i uwagi dotyczące egzaminów inżynierskich (studia I stopnia) i obrony prac magisterskich (studia II stopnia).

 

W zakresie udziału przedstawicieli  Izby Architektów w egzaminach i obronach, zdecydowanie przeważały pozytywne opinie.  Zwrócono uwagę na konieczność  podpisania szczegółowego porozumienia  określającego rolę egzaminatorów zewnętrznych, ich uprawnienia  jako członków  komisji egzaminacyjnych.

 

W tym celu zaproponowano powołanie zespołu roboczego składającego się z przedstawicieli Uczelni i MPOIA w celu  ustalenia szczegółowych zasad.

 

Głównie uwagi egzaminatorów zewnętrznych dotyczyły:

 

 1. Braku właściwej „oprawy” obrony (nie zawsze właściwa prezentacja plansz, zbyt krótki czas na zapoznanie się z przedstawiona pracą, pośpiech organizacyjny, itd.)
 2. Łączenia obrony dyplomu z  egzaminem końcowym ze studiów. Wiele propozycji dotyczyło rozdzielenia tych egzaminów.
 3. Niezauważalnej często różnicy pomiędzy pracą  dyplomową po I  stopniu od pracy dyplomowej po  II stopniu studiów (podobne zakresy i kubatury obiektów, większość egzaminatorów postulowała wyraźne ukierunkowanie na stronę techniczna pracy dyplomowej po  studiach I stopiona).
 4. Różne traktowania uprawnień egzaminatorów zewnętrznych przez  poszczególne komisje egzaminacyjne (brak szczegółowych ustaleń w tym zakresie)

 

Dyskusja dotyczyła szerokiego zakresu spraw. Od egzaminów wstępnych, poprzez program nauczania i praktyki zawodowe, po zagadnienia merytoryczne i organizacyjne prac dyplomowych. Dyskusja obejmowała następujące problemy:

 

 1. Czy w przypadku architektury, dwustopniowy system nauczania jest właściwy.
 2. W jakim kierunku powinny przygotowywać studia architektoniczne. Czy w kierunku rzemiosła, wiedzy i umiejętności technicznych, czy główny nacisk powinien być położony na kształtowanie postaw twórczych, zakładając iż w toku praktyki zawodowej, architekt uzupełni wiedzą organizacyjno-techniczną i prawną.
 3. Celowość rozróżnienia stopni kształcenia, w ramach programu nauczania. Zaproponowano, aby:
  - pierwszy stopień – inżynierski, przygotowywał pod względem wiedzy technicznej i organizacyjnej procesu inwestycyjnego. W zakresie projektowym powinien dotyczyć obiektów o mniejszej skali,
  w powiązaniu z merytorycznym zakresem uprawnień ograniczonych;
  - drugi stopień – magisterski, byłby etapem przygotowującym do pełnych wyzwań twórczych architekta.
 4. Cel nauczania na Wydziale Architektury. Wg. uczestników spotkania, najważniejszym celem nauczania powinno być opanowanie sztuki projektowania, czyli zdolności do określenia zadania, analizowania uwarunkowań i świadomego podejmowaniu decyzji twórczych. W powiązaniu z nauką koordynacji pracy zespołowej, w tym interdyscyplinarnej.
 5. Wnioskowano rozważenie systemu organizacji studiów w taki sposób, aby nauka projektowania nie przebiegała pod okiem jednego prowadzącego lub w ramach tej samej Katedry.
 6. Organizacja egzaminów. Dyskutowano nad koncepcją rozdzielenia egzaminu od obrony pracy dyplomowej. Wg. tej koncepcji, egzamin miałby formę testu i odbywał by się w innym terminie niż obrona. Wnioskowano również o ograniczenie liczby prac podczas jednego egzaminu dyplomowego (do maks. 10 prac).
 7. Zakres pracy dyplomowej oraz standardy egzaminu. Zaproponowano wprowadzenie wymogu przedstawienia w formie szkicowej koncepcyjną drogę dochodzenia autora do rozstrzygnięć projektowych.
 8. W jakim zakresie możliwy jest udział Izby Architektów w przygotowywaniu pytań egzaminacyjnych.
 9. Sugerowano wprowadzenie zasady wcześniejszego przesyłania do egzaminatorów plików z pracami będącymi przedmiotem egzaminu, w celu przygotowania się do swojej funkcji.
 10. Celowość i możliwości organizacyjne opracowywania dyplomów jako pracy zespołowej.
 11. Praktyki studenckie. Dyskutowano nad standardem praktyk zawodowych, współpracą z MPOIA w zakresie koordynacji lub nadzoru nad przebiegiem praktyk. Dyskutowano nad koncepcją ulokowania praktyki zawodowej, w wymiarze minimum 6 miesięcy, po pierwszym stopniu studiów.

 

MPOIA  zaproponowała Władzom Uczelni  wydelegowanie swoich przedstawicieli do  następujących stałych zespołów roboczych działających przy Radzie MpOIA:

a/ Zespołu ds. Legislacji

b/ Zespołu ds. Kształcenia

c/ Zespołu ds. Warunków Wykonywania Zawodu

d/ Zespołu Rzeczoznawców

 

Przewodniczący MPOIA   zaproponował również  przedstawicielom Kół naukowych przy WA  PK współpracę przy Warsztacie Architekta oraz stronie MPOIA.

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5