partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy


21 października 2014 r. odbyło się kolejne spotkanie Zespołu ds. Legislacji MPOIA. Głównym punktem 
programu była dyskusja na temat przedstawionego przez kol. arch. Olafa Jasnorzewskiego systemu prawa inwestycyjnego funkcjonującego w Irlandii. W irlandzkim systemie w procedurze urzędowej w przeważające większości przypadków następuje zatwierdzenie tylko rysunków architektonicznych, bez projektów branżowych. Wszystkie kwestie instalacyjne i budowlane opracowywane są w projektach wykonawczych, trafiających bezpośrednio na budowę i nie podlegających urzędowej weryfikacji. 

Irlandzki wydział architektury ocenia architekturę projektowanej inwestycji, czyli estetykę, urbanistykę i wpasowanie w kontekst. Nie interesują go oświadczenia, zaświadczenia, poświadczenia, pieczątki, podpisy. Nie ma ekspertyz technicznych (z małymi wyjątkami), geologii, charakterystyki energetycznej. 

Zakłada się, że każdy profesjonalista z uprawnieniami jest świadom spoczywających na nim obowiązków, natomiast ład przestrzenny jest dobrem ogólnonarodowym i nie można go tak do końca zostawić prywatnym osobom oraz instytucjom – bez kontroli urzędowej i społecznej. Dlatego projekt budowlany jest rozpatrywany pod kątem estetyki, wpasowania się w kontekst oraz poszanowania praw osób trzecich.

 

Zespół uznał, że informacje o zasadach działania irlandzkich przepisów budowlanych należy rozpowszechnić poprzez różnego rodzaju publikacje, w tym Z:A oraz Warsztat Architekta. Warto też rozpoznać zasady działania systemów prawa inwestycyjnego w innych państwach i te, które okażą się podobnie racjonalne jak irlandzki, również opisać. Propagowanie takich wzorców może pomóc w przekonywaniu władz naszego kraju, że przepisy prawa mogą być proste i skuteczne, bowiem takie już gdzieś funkcjonują i przynoszą właściwe rezultaty.

 

Oprócz omawiania irlandzkiego systemu prawa inwestycyjnego, Zespól kontynuował rozważania na temat potrzeby wypracowania właściwych zasad ustalania obszaru oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 3.20 ustawy Prawo budowlane oraz o problemach z wypracowaniem bardziej racjonalnej wersji art. 36a tej samej ustawy.

Bożena Nieroda


W spotkaniu w dniu 21 października udział wzięli: Wojciech Dobrzański, Anna Serafin, Grzegorz Jachym, 
Olaf Jasnorzewski, Piotr Loch, Maciej Nitka, Stanisław Pałka, Bożena NierodaWięcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP