partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy


21 października 2014 r. odbyło się kolejne spotkanie Zespołu ds. Legislacji MPOIA. Głównym punktem 
programu była dyskusja na temat przedstawionego przez kol. arch. Olafa Jasnorzewskiego systemu prawa inwestycyjnego funkcjonującego w Irlandii. W irlandzkim systemie w procedurze urzędowej w przeważające większości przypadków następuje zatwierdzenie tylko rysunków architektonicznych, bez projektów branżowych. Wszystkie kwestie instalacyjne i budowlane opracowywane są w projektach wykonawczych, trafiających bezpośrednio na budowę i nie podlegających urzędowej weryfikacji. 

Irlandzki wydział architektury ocenia architekturę projektowanej inwestycji, czyli estetykę, urbanistykę i wpasowanie w kontekst. Nie interesują go oświadczenia, zaświadczenia, poświadczenia, pieczątki, podpisy. Nie ma ekspertyz technicznych (z małymi wyjątkami), geologii, charakterystyki energetycznej. 

Zakłada się, że każdy profesjonalista z uprawnieniami jest świadom spoczywających na nim obowiązków, natomiast ład przestrzenny jest dobrem ogólnonarodowym i nie można go tak do końca zostawić prywatnym osobom oraz instytucjom – bez kontroli urzędowej i społecznej. Dlatego projekt budowlany jest rozpatrywany pod kątem estetyki, wpasowania się w kontekst oraz poszanowania praw osób trzecich.

 

Zespół uznał, że informacje o zasadach działania irlandzkich przepisów budowlanych należy rozpowszechnić poprzez różnego rodzaju publikacje, w tym Z:A oraz Warsztat Architekta. Warto też rozpoznać zasady działania systemów prawa inwestycyjnego w innych państwach i te, które okażą się podobnie racjonalne jak irlandzki, również opisać. Propagowanie takich wzorców może pomóc w przekonywaniu władz naszego kraju, że przepisy prawa mogą być proste i skuteczne, bowiem takie już gdzieś funkcjonują i przynoszą właściwe rezultaty.

 

Oprócz omawiania irlandzkiego systemu prawa inwestycyjnego, Zespól kontynuował rozważania na temat potrzeby wypracowania właściwych zasad ustalania obszaru oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 3.20 ustawy Prawo budowlane oraz o problemach z wypracowaniem bardziej racjonalnej wersji art. 36a tej samej ustawy.

Bożena Nieroda


W spotkaniu w dniu 21 października udział wzięli: Wojciech Dobrzański, Anna Serafin, Grzegorz Jachym, 
Olaf Jasnorzewski, Piotr Loch, Maciej Nitka, Stanisław Pałka, Bożena Nieroda