partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy


Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów zwróciła się do starostw Województwa Małopolskiego o udostępnienie list wydanych pozwoleń na budowę, autorów projektów i kubatur zatwierdzanych obiektów.

Już wstępnie pozyskane dane pozwoliły na uruchomienie kontroli przebiegającej w dwóch kierunkach:

1. Naruszenia kompetencji polegającego na opracowaniu projektów przez osoby nie posiadające odpowiednich uprawnień.

2. Wyłonienia listy osób, które wykonały niezwykle dużą ilość projektów budowlanych (nawet kilkaset rocznie). Rodzi to uzasadnione podejrzenia, iż mogło w takich przypadkach dojść do podpisywania projektów, nad którymi projektant nie mógł sprawować należytej kontroli.

MpOIA spotkała się dwukrotnie z odmową udostępnienia oczekiwanych informacji. Dotyczyło to Starostw Powiatowych w Olkuszu i Krakowie. Niestety Urząd Wojewódzki podzielił racje tych urzędów i w wyniku tego MpOIA złożyła skargę na obie odmowy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W dniu 23.09.2014 r. otrzymała w obu sprawach korzystny dla Izby wyrok.

Sąd uznał, że Izba Architektów z mocy art.17 Konstytucji RP oraz na podstawie ustawy o samorządach zawodowych reprezentuje interesy Państwa Polskiego, a tym samym działała w interesie publicznym żądając spisu wydanych pozwoleń na budowę wraz z autorami projektów i wielkością (kubatury) obiektów.

Wojewódzki Sąd Administracyjny podzielił przytoczoną w skardze argumentację MpOIA i uznał, że skoro Państwo Polskie wydzieliło na rzecz Izby ze swoich kompetencji kontrolę nad należytym wykonywaniem zawodu, przekazało tym samym prawo pieczy nad szczególnym interesem publicznym z tym związanym. Odmowa udzielenia MpOIA żądanej informacji przez starostwa uznana została za nieuzasadnioną.

Czekamy na prawomocność i pisemne uzasadnienie wyroku, ale już dzisiaj cieszymy się ze zrozumienia przez sąd naszej trudnej roli depozytariusza zaufania publicznego.

MpOIA przed sądem reprezentowali: Pani mec. Elżbieta Witkowska, Sekretarz

MpORIA Grzegorz Lechowicz oraz członek Rady Witold Zieliński.