partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

W dniu 10 sierpnia 2014 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do niektórych zawodów regulowanych ogłoszonej w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej dnia 10 czerwca 2014 r. (DZ. U. 2014 poz. 768).Wejście w życie Ustawy w sposób istotny zmieni zakres członkostwa w Izbie Architektów RP. 

Zgodnie z nowo brzmiącym art. 5 ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa od dnia 10 sierpnia 2014 r. Izba Architektów RP zrzeszać będzie: 

1. osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w zakresie: 

  • do projektowania bez ograniczeń (mgr inż. architekt) 
  • do projektowania w ograniczonym zakresie (inż. architekt, mgr inż. budownictwa) 
  • do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń(mgr inż. architekt, inż. architekt) 
  • do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie (inż. architekt, mgr inż. budownictwa. inż. budownictwa); 
  • do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń (mgr inż. architekt); 
  • do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie (inż. architekt, mgr inż. budownictwa). 

- uzyskane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1991 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz.1409 oraz z 2014 poz. 40 i 768) tzn. uzyskane od dnia 1 stycznia 1995 r. 

2. Osoby posiadające uprawnienia budowlana w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane w zakresie odpowiadającym zakresowi tej specjalności uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo budowlane tj. przed 1 stycznia 1995 r. 

Zgodnie z powyższym zapisem z dniem 10 sierpnia 2014roku Izba Architektów RP będzie zobowiązana do przyjęcia w poczet swoich członków, (pod warunkiem złożenia i pozytywnego zweryfikowania odpowiedniego wniosku) osoby posiadające uprawnienia: 

  • do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej, 
  • do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, 
  • do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej, uzyskane od dnia 1 stycznia 1995 roku, zgodnie zakresem uprawnień i wykształceniem jakie było wymagane na dzień wydania decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych. 

Uwaga:
Izba Architektów oczekuje na ogłoszenie i wejście w życie Rozporządzenia do znowelizowanej Ustawy o samorządach zawodowych architektów, oraz inżynierów budownictwa, które określi tryb postępowania kwalifikacyjnego, zasady organizacji egzaminów oraz nadawania uprawnień. Niezwłocznie po uzyskaniu z Krajowej Rady Izby Architektów jednolitych wytycznych dotyczących przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzania egzaminu - zamieścimy je na naszej stronie internetowej. 

 

PROCEDURA PRZYJMOWANIA NOWYCH CZŁONKÓW DO IZBY ARCHITEKTÓW RP

1. Od dnia 10 sierpnia 2014 r. Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP umożliwia nowym przyszłym członkom złożenie wniosku o wpis na listę okręgowej izby.

2. Wpis na listę członków dokonuje się na podstawie uchwały Okręgowej Rady IARP podjętej na wniosek zainteresowanego, lub uchwały Krajowej Rady podjętej w trybie odwoławczym. Wraz z wpisem na listę okręgowej izby nowemu członkowi nadaje się indywidualny numer pozycji na liście. Numer pozycji składa się ze skróconego literowego oznaczenia okręgowej izby, liczby porządkowej indywidualnie przypisanej dla każdego członka, przy czym numer członków posiadających wyłącznie uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w zakresie ograniczonym posiada dodatkowe rozszerzenie ''uprawnienia ograniczone".

Wniosek o wpis na listę członków

 

 

Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

 

Kraków, 10 sierpnia 2014 r.