partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

XVII Sprawozdawczy Okręgowy Zjazd Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP odbył się 25 marca 2023 r.
 
Po przywitaniu, które prowadził Piotr Chuchacz głos zabrali zaproszeni Goście, a następnie rozpoczął obrady Zjazd. Obradom przewodniczył Maciej Kubicki.
Zgromadzeni Delegaci przyjęli sprawozdania wszystkich organów, przyjęli projekt budżetu oraz nie udzielili absolutorium Radzie MPOIA RP.

Zgodnie z § 26 ust. 3 pkt 4 Regulaminu organizacji i trybu przeprowadzania zjazdów oraz wyborów do organów jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego architektów – Izby Architektów RP, nieudzielenie radzie absolutorium na danym dorocznym zjeździe sprawozdawczym jest równoznaczne ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatu członków rady i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zjazd, poprzez uchwałę zobowiązał członków odwołanej Rady do zwołania zjazdu wyborczego w maksymalnym terminie do 2 miesięcy oraz do administrowania izbą okręgową tzn. wykonywania tylko niezbędnych czynności w celu funkcjonowania izby.
 
 
 
 


Więcej aktualności