partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

4 stycznia 2023 r. odbyły się zajęcia kończące semestr 2022/2023 na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z przedmiotu „Negocjacje, prawo w procesie inwestycyjnym, praktyczne aspekty wykonywania zawodu architekta”. Wykład końcowy przeprowadził kol. Piotr Chuchacz, Przewodniczący Rady MPOIA RP na temat zasad wiedzy technicznej. Tradycyjnie zajęcia zakończyły się egzaminem końcowym w formie testu.

 

Zajęcia te prowadzone dla studentów II stopnia studiów magisterskich realizowane są we współpracy Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP i Wydziału Architektury PK. W tegorocznych zajęciach w roku akademickim 2022/2023 wzięło udział kilkunastu przedstawicieli MPOIA RP oraz blisko 180 studentów.

Ze strony Izby zajęcia prowadzili doświadczeni architekci rekomendowani przez Radę MPOIA RP, w tym. m. innymi: arch. Marek Tarko, arch. Witold Zieliński, arch. Piotr Chuchacz, dr arch. Paweł Chwastek, arch. Dorota Verey, dr arch. Bogdan Siedlecki prof. PK, arch. Sylwia Bartoszewska, arch. Maciej Kubicki, arch. Tadeusz Półchłopek, arch. Marian Mikołajski, arch. Artur Hampel i arch. Anna Pawłowska. Zajęcia składały się z serii wykładów, seminariów oraz zajęć laboratoryjnych. W trakcie tych zajęć zaprosiliśmy studentów na nasze obiekty zrealizowane oraz te, które były w trakcie realizacji.

Ze strony Uczelni zajęcia prowadzili: dr hab. inż. arch. Kazimierz Butelski, prof. PK, dr inż. arch. Jarosław Huebner, prof.PK oraz dr arch. Zbigniew Kęsek.


Początki tej inicjatywy sięgają roku akademickiego 2018/2019, kiedy to w ramach zajęć fakultatywnych dla studentów V roku zajęcia te z rekomendacji Rady MPOIA RP prowadzili kol. arch. Piotr Chuchacz oraz arch. Witold Zieliński

To prekursorskie doświadczenie przeprowadzone na tak dużą skalę pozwoliło na wymianę doświadczeń pomiędzy praktykami a kadrą naukową uczelni. Wieloletnia działalność dydaktyczna na uczelni przyczyniła się do zapoznania studentów z praktycznymi aspektami wykonywania zawodu architekta, a nas architektów praktyków z wiedzą i przygotowaniem studentów do zawodu. Zajęcia o zróżnicowanej tematyce prowadzone były w różnych formach: od wykładów i seminariów, po zajęcia laboratoryjne na wytypowanych obiektach. Studenci mieli okazje porozmawiać z autorami prac o procesie tworzenia i realizacji budynków. Testy przeprowadzone na początku oraz pod koniec zajęć potwierdziły zdecydowany wzrost wiedzy studentów z zakresu objętego zajęciami.

Izba Architektów RP, jest instytucją ustawowo umocowaną do reprezentowania osób wykonujących zawód architekta. W myśl art. 2.1. ustawy samorządowej, wykonywanie zawodu architekta polega na współtworzeniu kultury przez projektowanie architektoniczne obiektów budowlanych, ich przestrzennego otoczenia oraz ich realizację, nadzorze nad procesem ich powstawania oraz na edukacji architektonicznej.

Zawód architekta ulega przekształceniom związanym nie tylko z nowymi technologiami, ale także ze zmianami społecznego znaczenia tej profesji. Architekci coraz częściej są koordynatorami działania multidyscyplinarnego zespołu. Młodzi adepci powinni być lepiej przygotowani do pragmatyki wykonywania swojej pracy. Muszą umieć funkcjonować w grupie, rozwiązywać konflikty społeczne, prowadzić wywiady i mediacje, wiedzieć, ile kosztuje każda ich decyzja. Obecnie edukacja skupia się głownie na zagadnieniu kreowania przestrzeni. Nie można też zapominać o wiedzy fachowej technicznej. Jesteśmy w trakcie kolejnej aktualizacji standardów nauczania. Współczesna szkoła architektury winna traktować zadania projektowe jako pretekst do poznawania towarzyszących mu specjalistycznych dyscyplin. Łatwiej uczyć się podstaw konstrukcji od prowadzącego konkretny projekt niż od wybitnego jej nauczyciela teoretyka. Należy zwiększyć liczbę godzin na praktyki w biurze i na budowie, umieścić w programach wizyty na obiektach w trakcie ich realizacji i w pracowniach projektowych. Należy zaprosić na zajęcia architektów praktyków.

Należy podkreślić, że warunkiem prowadzenia zajęć w ramach tego programu, jest przynależność do Izby Architektów RP, ponieważ istotą tych zajęć jest kontakt studentów architektury w praktykami wykonywującymi zawód architekta.

Wszystkim tym, którzy zaangażowali się w to wyjątkowe zadanie – składamy serdeczne podziękowania za włożony trud i poświęcony czas.

Zajęcia z młodymi adeptami zawodu przyczyniły się do poznania zasad funkcjonowania procesu dydaktycznego na wydziale architektury wyższej uczelni. Stwarzają szansę na wprowadzanie zmian w programie szkolenia oraz staną się bazą do wypracowania systemu certyfikacji uczelni architektonicznych. Zajęcia te są również okazją do wymiany spostrzeżeń dotyczących zawodu architekta. To doświadczenie jest cenne dla obydwu stron, zarówno osób prowadzących zajęcia, jak i dla słuchaczy – studentów architektury. Mamy nadzieję, że program zajęć prowadzony przez projektantów praktyków, w ramach współpracy Małopolskiej OIA RP i WAPK będzie kontynuowany.

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

 

 

Witold Zieliński

Wiceprzewodniczący Rady MPOIA RP
Koordynator ds. KształceniaWięcej aktualności