partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

5 grudnia 2022r. Samorząd Zawodowy Małopolskich Architektów
objął Prezydencję Forum Zawodów Zaufania Publicznego.

 

Na spotkaniu przedstawicieli Forum, Pani Elżbieta Rząsa-Duran, Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie przekazała przewodnictwo Forum na ręce kol. arch. Piotra Chuchacza, Przewodniczącego Rady MPOIA RP.
 
W spotkaniu uczestniczyli:
 • Mirosław Boryczko, Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Piotr Chuchacz, Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
 • Sławomir Gołąbek, Izba Notarialna w Krakowie
 • Aleksander Gut, Okręgowa Izba Adwokacka
 • Ireneusz Kurczyna, Regionalna Izba Biegłych Rewidentów
 • Andrzej Matyja, Okręgowa Izba Lekarska
 • Patrycja Rosół, Małopolski Okrąg Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
 • Elżbieta Rząsa-Duran, Okręgowa Izba Aptekarska
 • Justyna Zając-Wysocka, Małopolska Okręgowa Izba Doradców Podatkowych
 • Witold Zieliński, Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
Uczestnicy Forum podjęli decyzję o przedłużeniu kadencji nowego Przewodniczącego na okres 1 roku. Po formalnym przekazaniu przewodnictwa, Kol. Piotr Chuchacz przestawił działalność Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP w Krakowie. Wyemitowany został film ukazujący zakres działalności Izby. Po części oficjalnej uczestnicy spotkania wymienili się poglądami na temat sytuacji w poszczególnych samorządach oraz planach wspólnych działań.
 
Omówiono zagadnienia:
 1. Ustawa o biegłych sądowych.
 2. Zagrożenia wynikające z projektów ograniczania samodzielności samorządów zawodowych.
 3. Ubezpieczenia izb samorządów zaufania publicznego.
 4. Etyka Zawodów Zaufania Publicznego.
 5. Odpowiedzialność zawodowa i dyscyplinarna członków samorządów w kontekście kodeksów etyki.
 6. Spotkania integracyjne jako ważny element współpracy.
 7. Wspólne działania na rzecz wzmocnienia pozycji Zawodów Zaufania Publicznego.
 
Termin kolejnego spotkania ustalono na dzień 23 stycznia 2023 r.
 
 
 
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „OKRĘGOWA BIMORIEN IZBA APTEKARSKA M Kraków, grudnia 2022r. Szanowny Pan Piotr Chuchacz Chuchacz Przewodniczą…cy Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP. w imieniu Okręgowej Rady Aptekarskiej Krakowie przekazuję przewodnictwo Zawodów Zaufania Publicznego Krakowie, na kolejny 6-miesięczny okres, Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Panu Przewodniczącemu życzę, aby okres był jak najbardziej owocny przyniósł pożytek naszemu Forum Zawodów Zaufania Publicznego w Krakowie. Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiejv Krakowie Erbok 2233-3 D283-0m Elżbieta Rząsa-Duran Rząsa”