partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

Trwa konkurs na stanowisko Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, Generalny Konserwator Zabytków, Pani prof. IH PAN Magdalena Gawin ogłosiła zasady wyboru kandydata na to stanowisko. Po wyłonieniu najlepszego kandydata, Generalny Konserwator Zabytków wystąpi z wnioskiem do Wojewody Małopolskiego o powołanie go na stanowisko Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W minionym okresie do Rady MPOIA RP napływało wiele sygnałów od naszych członków dotyczących warunków wykonywania zawodu w kontekście zasad współpracy z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W związku z powyższym, przeprowadzaliśmy konsultacje w tym zakresie. Otrzymaliśmy od członków Małopolskiej OIA RP kilkadziesiąt uwag, zastrzeżeń i wniosków, dotyczących współpracy z Małopolskim WKZ. Na gruncie tych uwag, zastrzeżeń i wniosków, prowadzona była z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków korespondencja, która doprowadziła do spotkania, w trakcie którego zostały omówione najbardziej newralgiczne z punktu widzenia wykonywania zawodu architekta zagadnienia, w których dotychczasowa praktyka tego urzędu wymagały uwagi.

 

22 czerwca 2021 r. w siedzibie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów odbyło się spotkanie z przedstawicielami Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dotyczące powyższych kwestii.

W wyniku tego spotkania sformułowaliśmy poniższe wnioski:

 • Problem 1.
                  Stabilność i trwałość decyzji WKZ.
  Decyzje wydawane przez organy administracji państwowej wiążą wszystkie strony, w tym MWKZ oraz projektanta. Zmiana decyzji WUOZ może być rozważana w sytuacji ujawnienia nieznanych wcześniej faktów związanych z historią i ochroną zabytku, zmianą prawa, a także na wniosek projektanta lub inwestora.
 • Problem 2.
                  Respektowanie ustaleń Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.
  Ustalenia planu są wiążące zarówno dla urzędów (WUOZ), jak i inwestorów oraz projektantów. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego pełnią ważną funkcję regulującą. Zgodnie z Konstytucją RP: źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego.
 • Problem 3.
                  Ingerencje w rozwiązania architektoniczne i techniczne dokumentacji projektowej.
  Współczesna misja zawodu architekta oraz Służby Ochrony Zabytków wymaga otwartego podejścia
  do kształtowania jakości przestrzeni. Nowoczesne formy odpowiednio dopracowane i wpisane w kontekst są dopuszczalne. Decyzje MWKZ powinny posiadać obiektywne, merytoryczne uzasadnienie, poprzedzone szczegółową analizą problemu.
 • Problem 4.
                  Terminowość w rozpatrywaniu spraw.
  MWKZ dąży do wyeliminowania nieterminowości w rozpatrywaniu spraw. Wprowadzono zasadę informowania wnioskodawcy o niezałatwieniu sprawy w terminie określonym przez KPA. Odczuwalna zmiana będzie możliwa po pełnym wdrożeniu zmian systemowych, które są w toku.
 • Problem 5.
                  Określenie trybu (systemu) współpracy z projektantami.
  Został uruchomiony system kontaktu z interesantami. Umożliwiono wgląd do akt. W Urzędzie istnieje możliwość bezpośredniej rozmowy z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Mamy nadzieję, że wyłoniony w konkursie Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków uwzględni w swojej pracy wnioski sformułowane przez Radę Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP na podstawie ankiet, jakie nadesłali do nas aktywni zawodowo architekci.

 

Rada Małopolskiej
Okręgowej Izby Architektów RP