partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Studenckie praktyki projektowe dla studentów WA PK 2019 – edycja 2

Koleżanki i Koledzy,

Izba Architektów RP, jest instytucją ustawowo umocowaną do reprezentowania osób wykonujących zawód architekta. w myśl art. 2. 1. ustawy samorządowej, wykonywanie zawodu architekta polega na współtworzeniu kultury przez projektowanie architektoniczne obiektów budowlanych, ich przestrzennego otoczenia oraz ich realizację, nadzorze nad procesem ich powstawania oraz na edukacji architektonicznej.

w tym kontekście – mając na uwadze edukację – Małopolska Okręgowa Izba Architektów i Wydział Architektury PK zawarły porozumienie dotyczące wzajemnej współpracy.

Polega ona m.in. na udziale architektów – członków MPOIA RP w komisjach egzaminacyjnych kończących studia I jak i II stopnia, udziale w wykładach, seminariach i laboratoriach dla studentów. Kolejnym ważnym elementem współpracy, jest program studenckich praktyk projektowych, które odbywać się będą mogły w Waszych pracowniach.

Obecnie ogłaszamy drugą edycję.

Aby program osiągnął swój cel potrzebna jest Wasza pomoc.
W pierwszej kolejności – musicie wyrazić na to swoją zgodę.

Aby podjąć taką decyzję – powinniście o tych praktykach wiedzieć więcej.

Oto najważniejsze informacje:

  1. Termin dla zorganizowania praktyk: pomiędzy 01 lipca – a 31 sierpnia każdego roku.
  2. Czas trwania praktyk – 120 godzin (ok. 3 tygodnie). Za zgodą obu stron (prowadzącego praktykę i studenta) – czas ten może ulec wydłużeniu.
  3. Praktyki są bezpłatne.
  4. Od 7.06.2019 studenci mogą umieszczać swoje portfolia i dane kontaktowe na stronie MPOIA :  http://www.mpoia.pl/praktyki                                                                                            
  5. Od 10.06.2019 roku członkowie MPOIA zainteresowani przyjęciem studenta na praktykę mają możliwość wejścia na stronę : http://www.mpoia.pl/praktyki i po zalogowaniu się (login i hasło zgodne z danymi architektów IARP) przeglądnąć załączone portfolia  i skontaktować się z wybranym studentem. Po wyrażeniu zgody na przyjęcie studenta – prowadzący praktykę proszony jest o zgłoszenie tego faktu do Biura MPOIA.

                                                                                                                                                
Studenci WA PK odbywają staż w trakcie studiów. W ten sposób przygotowują się do późniejszej pracy zawodowej. Jakość tej pracy zależy także od jakości praktyki.
Jest to również możliwe w Twojej firmie. Jeśli chcielibyście włączyć się do Programu Praktyk to zgłoście chęć udziału do Biura MPOIA RP.


Lista studentów pragnących odbyć praktykę oraz ich portfolio wraz z danymi kontaktowymi znajdować się będzie w przygotowanej na ten cel specjalnej zakładce na stronie mpoia.pl.


Inne ważne informacje znaleźć można w Regulaminie pod poniższym linkiem: http://www.mpoia.pl/praktyki lub uzyskać w biurze MPOIA .

Najważniejsze punkty Regulaminu zamieszczamy na końcu niniejszej informacji

 

 

KORZYŚCI, PRZYGODA I PRESTIŻ

Jesteśmy przekonani, że:

PRAKTYKA STUDENCKA MOŻE PRZYNIEŚĆ KORZYŚCI OBU STRONOM
Korzyści dla studenta:
– uzyskają wiedzę o tym jak zorganizowana jest praca w biurach architektonicznych
– zyskają kontakt z prawdziwym projektowaniem;
– mogą mieć kontakt z procesem realizacji projektu;
– może spotkają przyszłego pracodawcę…

Korzyści dla Patrona/ Architekta MPOIA:
– studenci oferują nowe, ciekawe spostrzeżenia, nie obarczone rutyną i rzeczywistością administracyjno – legislacyjną
– przynoszą znajomość technik graficznych;
– są młodzi i pełni inicjatywy;
– pomogą odkryć Wasz talent pedagogiczny;
– pomogą rozwiązać zagadnienie, na które nikt w Pracowni jak dotąd nie miał czasu
– być może to Wasi przyszli pracownicy…

Praktyka studenta w Waszej Pracowni może być prawdziwą przygodą a sami możemy sprawić by była też prestiżem. Zapraszamy – dołączcie do Programu Praktyk

Rada MPOIA RP

Najważniejsze zapisy Regulaminu:
S1. Student - przed odbyciem praktyki. 
Udostępnienie portfolio z dotychczasowego przebiegu studiów (obejmujące wybrane przez studenta projekty) oraz swoje dane kontaktowe. Portfolio nie powinno obejmować żadnych innych danych osobowych ponad wyżej wskazane. Zgoda studenta na przetwarzanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, dane umieszczone na portfolio, numer telefonu, adres mailowy) do celów rekrutacji w ramach praktyki projektowej oraz do celów MPOIA RP (zasady i „przycisk”).

S2. Student - po odbyciu praktyki.
Przekazuje wypełnioną ankietę koordynatorowi ze strony Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów na temat zrealizowanej u danego Patrona praktyki (formularz do wypełnienia i wysłania)

P1.  Patron/biuro - przed rozpoczęciem praktyki. 
Przedstawiciel biura projektowego (do dnia 30 czerwca każdego roku) przekazuje 
koordynatorowi ze strony Izby Architektów informację
– o wyborze studenta na praktykę (formularz informacji do wysłania)
– o Patronie praktyki (uprawniony architekt, czynny członek Izby Architektów) – w formularzu jw.
– terminie i miejscu jej rozpoczęcia – w formularzu jw.

P2. Patron/biuro - po odbyciu praktyki
Do dnia 31 sierpnia danego roku, patron praktyki przekazuje mailowo do koordynatorów MPOIA i WAPK
– zaświadczenie o odbyciu i zakończeniu praktyki podpisane przez Patrona wg zał. wzoru;
– opinię i ocenę studenckiej praktyki (formularz do wypełnienia i wysłania)

Uwaga. Podstawą zaliczenia praktyki jest uzyskanie przez studenta ww dokumentów.

Student ma obowiązek dostarczyć oryginał zaświadczenia do koordynatora praktyk ze strony Politechniki Krakowskiej.Więcej aktualności