partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Koleżanki i Koledzy,

Izba Architektów RP, jest instytucją ustawowo umocowaną do reprezentowania osób wykonujących zawód architekta. w myśl art. 2. 1. ustawy samorządowej, wykonywanie zawodu architekta polega na współtworzeniu kultury przez projektowanie architektoniczne obiektów budowlanych, ich przestrzennego otoczenia oraz ich realizację, nadzorze nad procesem ich powstawania oraz na edukacji architektonicznej.

w tym kontekście – mając na uwadze edukację – Małopolska Okręgowa Izba Architektów i Wydział Architektury PK zawarły porozumienie dotyczące wzajemnej współpracy.

Polega ona m.in. na udziale architektów – członków MPOIA RP w komisjach egzaminacyjnych kończących studia I jak i II stopnia. drugim ważnym elementem współpracy, który właśnie inicjujemy – jest program zawodowych praktyk studenckich, które odbywać się będą mogły w Waszych pracowniach.

Aby to było możliwe – musicie wyrazić na to swoją zgodę.

Aby podjąć taką decyzję – powinniście o tych praktykach wiedzieć więcej.

Oto najważniejsze fakty:

  1. Termin dla zorganizowania praktyk: pomiędzy 1 lipca – a 31 sierpnia każdego roku.
  2. Czas trwania praktyk – 120 godzin (ok. 3 tygodnie). Za zgodą obu stron (prowadzącego praktykę i studenta) – czas ten może ulec wydłużeniu .
  3. Praktyki są bezpłatne
  4. Od 25.06.2018 roku studenci mogą umieszczać swoje portfolia i dane kontaktowe na stronie MPOIA RP:  http://www.mpoia.pl/praktyki 
  5. Od 25.06.2018 roku członkowie MPOIA zainteresowani przyjęciem studenta na praktykę mają możliwość wejścia na stronę: http://www.mpoia.pl/praktyki i po zalogowaniu się (login i hasło zgodne z danymi architektów IARP) przeglądnąć załączone portfolia  i skontaktować się z wybranym studentem. Po wyrażeniu zgody na przyjęcie studenta – prowadzący praktykę proszony jest o zgłoszenie tego faktu do Biura MPOIA RP.

                                                                                                                                                
Studenci WA PK odbywają staż w trakcie studiów. W ten sposób przygotowują się do późniejszej pracy zawodowej. Jakość tej pracy zależy także od jakości praktyki.
Jest to również możliwe w Twojej firmie. Jeśli chcielibyście włączyć się do Programu Praktyk to zgłoście chęć udziału do Biura MPOIA RP.


Lista studentów pragnących odbyć praktykę oraz ich portfolio wraz z danymi kontaktowymi przygotowana została  w specjalnej zakładce na stronie mpoia.pl.


Inne ważne informacje znaleźć można w Regulaminie pod poniższym linkiem : http://www.mpoia.pl/praktyki lub uzyskać w biurze MPOIA RP.


Najważniejsze punkty Regulaminu zamieszczamy na końcu niniejszej informacji


KORZYŚCI, PRZYGODA I PRESTIŻ

Jesteśmy przekonani, że:

PRAKTYKA STUDENCKA MOŻE PRZYNIEŚĆ KORZYŚCI OBU STRONOM

Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy wystarczająco dużo firm / pracowni architektonicznych zgłosi się do Programu podejmując współpracę z MPOIA RP. 

Korzyści dla studenta:
- uzyskają  wiedzę o tym jak zorganizowana jest praca w biurach architektonicznych
- zyskają kontakt z prawdziwym projektowaniem;
- mogą mieć kontakt z procesem realizacji projektu;
- może spotkają przyszłego pracodawcę…


Korzyści dla Patrona/ Architekta MPOIA:
- studenci oferują nowe, ciekawe spostrzeżenia, nie obarczone rutyną i rzeczywistością administracyjno – legislacyjną
- przynoszą znajomość technik graficznych;
- są młodzi i pełni inicjatywy;
- pomogą odkryć Wasz talent pedagogiczny;
- pomogą rozwiązać zagadnienie, na który nikt w Pracowni nie miał dotychczas czasu
- być może to Wasi przyszli pracownicy…Praktyka studenta w Waszej Pracowni może być prawdziwą przygodą a sami możemy sprawić by była też prestiżem.

Zapraszamy – dołączcie do Programu Praktyk

Rada MPOIA RP

 


Najważniejsze zapisy Regulaminu:
S1. Student - przed odbyciem praktyki. 
Udostępnienie portfolio z dotychczasowego przebiegu studiów (obejmujące wybrane przez studenta projekty) 
oraz swoje dane kontaktowe. Portfolio nie powinno obejmować żadnych innych danych osobowych ponad wyżej wskazane. 
Zgoda studenta na przetwarzanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, dane umieszczone na portfolio, 
numer telefonu, adres mailowy) do celów rekrutacji w ramach praktyki projektowej oraz do celów MPOIA RP (zasady i „przycisk”).

S2. Student - po odbyciu praktyki.
Przekazuje wypełnioną ankietę koordynatorowi ze strony Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów na temat 
zrealizowanej u danego Patrona praktyki (formularz do wypełnienia i wysłania)

P1. Patron/biuro - przed rozpoczęciem praktyki. 
Przedstawiciel biura projektowego (do dnia 30 czerwca każdego roku) przekazuje 
koordynatorowi ze strony Izby Architektów informację
- o wyborze studenta na praktykę (formularz informacji do wysłania)
- o Patronie praktyki (uprawniony architekt, czynny członek Izby Architektów) – w formularzu jw.
- terminie i miejscu jej rozpoczęcia – w formularzu jw.

P2. Patron/biuro - po odbyciu praktyki
Do dnia 31 sierpnia danego roku, patron praktyki przekazuje mailowo do koordynatorów MPOIA RP i WAPK
- informację o zakończeniu praktyki (formularz do wysłania)
- opinię i ocenę studenckiej praktyki (formularz do wypełnienia i wysłania)

Uwaga. Podstawą zaliczenia praktyki jest potwierdzenie (zaświadczenie) odbycia praktyki podpisane przez Patrona wg wzoru (załącznik).
Student ma obowiązek dostarczyć oryginał zaświadczenia do koordynatora praktyk ze strony Politechniki Krakowskiej

 Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP