partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązywać będzie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Nowy akt prawny, jak większość tego rodzaju zbiorów przepisów, zawiera zarówno regulacje nie budzące wątpliwości interpretacyjnych, jak i takie, których zapisy mogą budzić wątpliwości lub być odmiennie rozumiane, co powodować może pojawianie się różnego rodzaju dylematów na etapie sporządzania dokumentacji projektowej oraz realizacji inwestycji.

Mając to na względzie, Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP wraz z przedstawicielami Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego podjęła działania mające na celu wypracowaniu propozycji dotyczących wyjaśnienia oraz interpretacji zapisów nowelizacji warunków technicznych w zakresie w jakim jest to możliwe.

W związku z powyższym informujemy, że w przypadkach pojawiania się wątpliwości dotyczących treści nowelizowanych warunków technicznych prosimy o przesłanie do Rady MPOIA opisu dostrzeżonych problemów, wątpliwości lub niejasności.

Zgłoszone przez architektów zagadnienia będą sukcesywnie analizowane i w sytuacji problemów o charakterze przekrojowym, będą w miarę naszych możliwości wyjaśniane. Ewentualne wnioski o charakterze legislacyjnym, prześlemy do Krajowej Rady IA, z postulatem skierowania do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Z uwagi na rozpoczętą w tej materii współpracę z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim - prosimy o zgłaszanie problemów interpretacyjnych w terminie do 16 grudnia 2017 r.

Rada MPOIA
01.12.2017 r.