partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Koleżanki i Koledzy,

W nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego 9.11.2017 na stronie www.mpoia.pl, odnośnie planowanego w I kwartale 2018 roku szkolenia w zakresie sprawowania funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru przekazujemy dodatkowe informacje.

Uprawnienia każdego projektanta dają prawo do kierowania budową w zakresie danej specjalności.

Zgodnie z wyjaśnieniami do załącznika nr 15 Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, członek Izby Architektów RP posiadający uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej posiada uprawnienia do:

a) projektowania, sprawdzania projektów budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego, 

oraz

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

Ponadto, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej upoważniają do:

1) kierowania budową, przebudową, odbudową, rozbudową i nadbudową obiektu budowlanego oraz jego montażem, remontem lub rozbiórką - przy zapewnieniu, w razie potrzeby, udziału w tych robotach osób posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne kierowanych przez te osoby robót - zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie wykonywania robót budowlanych, z uwzględnieniem specyfiki obiektu budowlanego, którego te roboty dotyczą, jak również w ramach w/w robót - kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz kontroli technicznej wytwarzania tych elementów;

2) sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w odniesieniu do w/w robót budowlanych;

3) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych - przy zapewnieniu, w razie potrzeby, udziału w tych kontrolach osób posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalności – zapewniającej bezpieczeństwo użytkowania tych obiektów, uwzględniając jego funkcję i specyfikę techniczną.

Szkolenie adresowane jest do kandydatów na kierowników budowy oraz osób kontrolujących ich pracę – inspektorów nadzoru.

Prosimy o zgłaszanie zainteresowania udziałem w takim szkoleniu do 24 stycznia 2018 roku.

 

Witold Zieliński
Wiceprzewodniczący Rady MPOIA RPWięcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP