partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol Okno-pol Okno-pol Okno-pol

Koleżanki i Koledzy,

W nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego 9.11.2017 na stronie www.mpoia.pl, odnośnie planowanego w I kwartale 2018 roku szkolenia w zakresie sprawowania funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru przekazujemy dodatkowe informacje.

Uprawnienia każdego projektanta dają prawo do kierowania budową w zakresie danej specjalności.

Zgodnie z wyjaśnieniami do załącznika nr 15 Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, członek Izby Architektów RP posiadający uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej posiada uprawnienia do:

a) projektowania, sprawdzania projektów budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego, 

oraz

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

Ponadto, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej upoważniają do:

1) kierowania budową, przebudową, odbudową, rozbudową i nadbudową obiektu budowlanego oraz jego montażem, remontem lub rozbiórką - przy zapewnieniu, w razie potrzeby, udziału w tych robotach osób posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne kierowanych przez te osoby robót - zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie wykonywania robót budowlanych, z uwzględnieniem specyfiki obiektu budowlanego, którego te roboty dotyczą, jak również w ramach w/w robót - kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz kontroli technicznej wytwarzania tych elementów;

2) sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w odniesieniu do w/w robót budowlanych;

3) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych - przy zapewnieniu, w razie potrzeby, udziału w tych kontrolach osób posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalności – zapewniającej bezpieczeństwo użytkowania tych obiektów, uwzględniając jego funkcję i specyfikę techniczną.

Szkolenie adresowane jest do kandydatów na kierowników budowy oraz osób kontrolujących ich pracę – inspektorów nadzoru.

Prosimy o zgłaszanie zainteresowania udziałem w takim szkoleniu do 24 stycznia 2018 roku.

 

Witold Zieliński
Wiceprzewodniczący Rady MPOIA RP