partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Rada MPOIA RP przypomina, że zbliża się termin wejścia w życie nowelizowanego Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Pierwsze informacje w tej sprawie zamieściliśmy na stronie internetowej MPOIA w dniu 17 sierpnia 2017 r. Wówczas - z danych publikowanych na stronie Rządowego Centrum Legislacji https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12285403 wynikało, że rządowy proces legislacyjny (nr z wykazu prac RCL 38) znajduje się na ostatnim etapie (notyfikacja).

Według informacji, które otrzymaliśmy 26.10.2017 r. od Krajowej Rady Izby Architektów RP - 13 października 2017 r. zakończył się proces notyfikacji projektu rozporządzenia. W związku z tym, najprawdopodobniej w najbliższych tygodniach projekt zostanie podpisany, a następnie skierowany do publikacji w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z projektem oraz zapowiedziami Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, rozporządzenie zacznie obowiązywać już od 1 stycznia 2018 r.

Procedowany akt zmienia tak istotne kwestie jak m.in.: zasady sytuowania obiektów, przepisy dotyczące powierzchni użytkowej mieszkania, przepisy regulujące wymogi dla miejsc parkingowych oraz zasady liczenia nasłonecznienia pomieszczeń.

Mając na uwadze zakres i wagę zmian, Krajowa Rada Izby Architektów przesłała projekt rozporządzenia w wersji z 7 lipca 2017 r. (po notyfikacji) wraz z prezentacją opracowaną przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, w której omówione zostały najistotniejsze zmiany. Dodatkowo po podpisaniu rozporządzenia przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Izba niezwłocznie roześle członkom samorządu informację o zmianach w tradycyjnej formie newslettera legislacyjnego ArchiLegis wraz z tekstem rozporządzenia uwzględniającym zmiany wynikające z nowelizacji (tekst w trybie śledzenia zmian). Ponadto - w najbliższym czasie, Rada MPOIA zorganizuje szkolenie, podczas którego omówione zostaną kluczowe zmiany WT, w zakresie istotnym dla architektów. 

Rada MPOIA
30.10.2017 r.