partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

W dniu 20.09.2017 r. na internetowej stronie Rządowego Centrum Legislacji zamieszczona została informacja (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12303101) o rozpoczęciu konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego - z prośbą o zaopiniowanie projektu w terminie do 6 października 2017 r.

Projekt ustawy przygotowało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (numer wykazu UD300). W proponowanych regulacjach znajduje się m.in. projekt zmiany ustawy Prawo budowlane oraz projekt zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Nowe przepisy wprowadziłyby m.in. uproszczony "projekt inwestycyjny" - podlegający zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę oraz "projekt techniczny" - wymagany przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego (zmieniony byłby art. 34 ustawy Pb odnoszący się do projektu budowlanego).

Ustawa wprowadziłaby także termin "ważności" decyzji o warunkach zabudowy (decyzja wygasałaby z upływem 2 lat od dnia, w którym stała się ostateczna). Inne byłyby także kryteria, które winny być spełnione, aby organ mógł wydać decyzję ustalającą warunki zabudowy w sytuacji braku planu miejscowego (zmieniony byłby art. 61. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Dodatkowe informacje odnoszące się do projektu konsultowanej ustawy, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zamieściło na stronie internetowej w zakładce "Aktualności"; (http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938- 1798016-p_1.htm) - Ruszyły konsultacje publiczne "ustawy inwestycyjnej".

Izba Architektów RP opracowuje obecnie tekst jednolity („trójkolorowy” – z zaznaczonymi zmianami) – zamieścimy go jak tylko zostanie opublikowany. Niemniej – z uwagi na krótki termin przeznaczony na konsultacje zamieszczamy materiały w postaci w jakiej opublikowało je Ministerstwo.
Poniżej zamieszczamy projekt ustawy wraz z pismami informującymi o rozpoczęciu procesu konsultacji.

Pragniemy także dodać, że nie jest to jedyna inicjatywa legislacyjna dotycząca zmiany aktów prawnych związanych z naszym zawodem. Przygotowujemy w tej sprawie obszerniejszą informację – szczegóły opublikujemy wkrótce.
Prosimy zatem o śledzenie aktualności na naszej www.

Rada MPOIA
21.09.2017 r.

 Więcej aktualności