partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

Ostrzeżenie Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

 

Dotyczy:  Dwuetapowy konkurs na koncepcję architektoniczną budynku Instytutu Ekspertyz Sądowych
im. Prof. dra Jana Sehna W Krakowie,  AG.240.18.2021

Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP i Zespół Warunków Wykonywania Zawodu przy Radzie Małopolskiej OIA RP, informuje potencjalnych uczestników o postanowieniach Regulaminu Konkursu, których konsekwencje należy brać pod uwagę podejmując decyzję o udziale w postępowaniu.

Regulamin konkursowy nie spełnia zasad rekomendowanych przez Radę Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Najważniejsze problemy (oznaczenie * FRAGMENTY REGULAMINU):

 

 •  
 1. Skład sądu konkursowego

W skład sądu konkursowego na sześciu członków, jedynie dwie osoby posiadają prawo do wykonywania zawodu architekta (mgr inż. arch. Daniel Meryszczakowski – członek Wielkopolskiej OIARP, mgr inż. arch. Bogna Gostyńska – członek Małopolskiej OIA RP). Osoby te nie uzyskały rekomendacji Małopolskiej OIA RP, nie uzyskały także rekomendacji SARP o. Kraków.

*III. SĄD KONKURSOWY:

1) Skład Sądu konkursowego: Sąd Konkursowy składa się z 6 osób i w jego skład wchodzą:

- mgr inż. arch. Daniel Meryszczakowski – Przewodniczący Sądu konkursowego,

- mec Jerzy Bacz – przedstawiciel Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, członek Sądu konkursowego,

- prof. dr hab. Grzegorz Zadora – Kierownik Pracowni Badania Mikrośladów Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, członek Sądu konkursowego,

- dr Tomasz Kupiec – Kierownik Pracowni Genetyki Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, członek Sądu konkursowego,

- mgr Edyta Rzeszuto – Kierownik Działu Organizacji i Zarządzania Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, członek Sądu konkursowego,

- mgr inż. arch. Bogna Gostyńska, członek Sądu konkursowego 

 

 •  
 1. Wysokość nagród

Wysokość nagród przewidzianych w konkursie jest nie adekwatna do skali złożoności opracowań projektowych i zakresu prac konkursowych.

*VI. SPOSÓB OPRACOWANIA I SKŁADANIA OPRACOWAŃ STUDIALNYCH:

(...)

2) Zawartość Opracowania studialnego oraz tematyczny zakres opracowania:

a) Opracowanie studialne powinno składać się z:

- części graficznej – plansze, 2 sztuki naklejone na sztywny, lekki podkład o wymiarach 100 x 70 cm

w układzie pionowym – 1 egzemplarz,

(...)

*VIII. SPOSÓB OPRACOWANIA I SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH:

(...)

2) Zawartość Pracy konkursowej oraz sposób i forma opracowania: a) Praca konkursowa powinna składać się z:

- części graficznej – plansze, maksymalnie 6 sztuk naklejone na sztywny, lekki podkład o wymiarach
100x70 cm w układzie pionowym – 1 egzemplarz,

(...)

*X. NAGRODY I OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU:

1) Nagrody:

b) Całkowita kwota przeznaczona przez Organizatora na nagrody pieniężne dla Prac konkursowych zgodnych z Regulaminem wynosi 35 000 zł brutto.

c) W Konkursie Organizator przewiduje przyznanie następujących Nagród:

- I Nagroda: pieniężna w wysokości 20 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia
 wolnej ręki na wykonanie Dokumentacji projektowej na podstawie wybranej Pracy konkursowej. Nagrodę
tę otrzymuje Uczestnik konkursu, którego Praca konkursowa otrzymała największą liczbę punktów,

- II Nagroda, pieniężna w wysokości 10 000 zł brutto,

- III Nagroda, pieniężna w wysokości 5 000 zł brutto.

 

 •  
 1. Prawa autora

Warunek przeniesienia autorskich praw majątkowych w tym praw zależnych do rozwiązań przedstawionych w pracach konkursowych na etapie rozstrzygnięcia konkursu, nie odpowiada zasadom jakie powinny obowiązywać w konkursie realizacyjnym. Kontrowersyjne jest także powiązanie wypłaty nagrody
z przeniesieniem praw. Warunek przekazania praw autorskich na tym etapie postępowania, stawia laureata konkursu w szczególnie niekorzystnej pozycji podczas negocjacji z Zamawiającym. W ten sposób Organizator nie gwarantuje autorom prac prawa do uczestnictwa w ewentualnych przyszłych pracach projektowych dotyczących przedmiotu konkursu.

*XI. PRAWA AUTORSKIE:

(…)

4) Uczestnik konkursu, który otrzymał Nagrodę pieniężną, zobowiązany jest do podpisania umowy
z Organizatorem konkursu dotyczącej przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz prawa wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych, do utworów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstałych w związku z uczestnictwem
w Konkursie na polach eksploatacji i zasadach wymienianych w Załączniku nr 2 do Regulaminu, czyli postanowieniach tej umowy.

5) Zobowiązanie do zawarcia umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe Uczestnik konkursu składa we wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie.

 

 •  
 1. Termin realizacji dokumentacji

Przedstawiony w regulaminie konkursu termin wykonania dokumentacji projektowej jest nierealistyczny, nie odpowiada zakresowi i skali skomplikowania zadania projektowego.

*XII. INNE POSTANOWIENIA REGULAMINU:

5) Orientacyjny termin realizacji usługi: Orientacyjny termin realizacji Przedmiotu usługi wynosi 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

 •  
 1. Zapisy dotyczące praw autora we wzorze umowy – IPU

Przyjęte w Istotnych Postanowieniach Umowy zasady przekazania praw autorskich wzbudzają uzasadnione wątpliwości co do bezpieczeństwa prowadzenia procesu projektowego i inwestycji. Umożliwienie stronie trzeciej wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej bez kontroli autora – projektanta podczas trwania procesu inwestycyjnego, może doprowadzić do rozerwania związku pomiędzy projektantem
i projektem, związanych z tym rękojmi i gwarancji oraz ubezpieczenia projektanta.


§ 
9 Prawa Autorskie

4. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego poszczególnych Utworów i zapłaty przez Zamawiającego
za wykonanie poszczególnych części Przedmiotu Umowy odpowiedniej części wynagrodzenia, należnego Wykonawcy zgodnie z Umową i obowiązującymi przepisami, Wykonawca przenosi na Zamawiającego,
bez konieczności składania w tym zakresie odrębnych oświadczeń woli, autorskie prawa majątkowe do poszczególnych Utworów w zakresie rozporządzania i korzystania z Utworów na polach eksploatacji określonych w ust. 5 wraz z prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworów, z zastrzeżeniem ust 7. Z chwilą nabycia autorskich praw majątkowych do Utworów Zamawiający nabywa, bez konieczności składania w tym zakresie przez Wykonawcę odrębnych oświadczeń woli, własność egzemplarzy Utworów i nośników, na których Utwory utrwalono.

Pragniemy podkreślić, że celem działań Rady MPOIA RP jest czuwanie nad merytorycznym charakterem postępowań, dbałość o zgodność postępowań konkursowych z obowiązującymi przepisami w tym Prawem zamówień publicznych oraz zapobieganie warunkom mogącym budzić wątpliwości wśród potencjalnych uczestników. Uprawdopodabnia to przyszłe optymalne rozstrzygnięcia projektowe i realizacyjne.

Nasze działania podejmujemy w związku z interesem społecznym polegającym na optymalizowaniu wydatkowania środków publicznych oraz w dążeniu do osiągnięcia właściwych warunków dla realizacji zadań jakie postawione zostały przed zawodem architekta.

Podstawę stanowią przepisy Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 poz. 1946 z późn. zm.):

Art. 2.1. Wykonywanie zawodu architekta polega na współtworzeniu kultury przez projektowanie architektoniczne obiektów budowlanych, ich przestrzennego otoczenia oraz ich realizację, nadzorze nad procesem ich powstawania oraz na edukacji architektonicznej.

Art. 8 Do zadań samorządów zawodowych należy w szczególności:

1) sprawowanie nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu przez członków izb;

2) reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych swoich członków;

(…)

6) współdziałanie z organami administracji rządowej i organami samorządu terytorialnego oraz z innymi samorządami zawodowymi i stowarzyszeniami zawodowymi;

Natomiast zgodnie z § 6 Statutu, Izby Architektów RP:

 1. Celem nadrzędnym Izby jest ochrona przestrzeni i architektury jako dobra publicznego.
 2. Cel ten Izba realizuje poprzez zapewnienie właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez swoich członków oraz sprawowanie pieczy nad wykonywaniem rzeczoznawstwa budowlanego w zakresie architektury.

 

(Pismo w formacie PDF)

 
 

Z wyrazami szacunku.

 arch. Marek Tarko
Przewodniczący Rady Małopolskiej
Okręgowej Izby Architektów RP

arch. Piotr Chuchacz
Zastępca Przewodniczącego Rady Małopolskiej
Okręgowej Izby Architektów RP,
Zespół Warunków Wykonywania Zawodu
przy Radzie MPOIA RPWięcej aktualności