partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

Poniżej publikujemy ostrzeżenie Krajowej Rady Izby Architektów RP w sprawie dwuetapowego konkursu realizacyjnego na projekt koncepcyjny domu jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m2


Ostrzeżenie Krajowej Rady Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie dwuetapowego konkursu realizacyjnego na projekt koncepcyjny domu jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m2

W związku z ogłoszeniem przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w dniu 7 września 2021 r. dwuetapowego konkursu realizacyjnego na projekt koncepcyjny domu jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m², Krajowa Rada Izby Architektów RP informuje, że:

nie rekomenduje udziału w konkursie ani w charakterze sędziego konkursowego ani w charakterze uczestnika;

             Izba Architektów RP podtrzymuje negatywne stanowisko wobec dystrybucji przez państwo nieodpłatnych projektów budowlanych domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m² zawarte w stanowisku (https://www.izbaarchitektow.pl/pokaz.php?id=3497). Izba jest przeciwna idei typizacji w projektowaniu budynków, stojąc na stanowisku, że nie spełnia ona rzeczywistych oczekiwań i potrzeb obywateli, ani celu wykonywania zawodu przez architektów, jako przedstawicieli zawodu zaufania publicznego.

             Projekt typowy może nie tylko nie zapewnić potrzeb indywidualnych, ale przede wszystkim nie spełnić wymagań ładu przestrzennego, który jest dobrem społecznym, a nie indywidualnym. Nadto, dystrybucja przez państwo nieodpłatnych projektów budowlanych domów jednorodzinnych o pow. zabudowy do 70 m2, pogłębi kryzys na rynku projektowym, doprowadzając do marginalizacji zawodu architekta jako partnera inwestora w procesie inwestycyjnym, a w konsekwencji do degradacji ładu przestrzennego.

             Izba Architektów RP wskazuje, że przedmiotowy konkurs wpisuje się w proponowaną w ustawie idee przeniesienia odpowiedzialności za prawidłowy proces budowlany na osoby niewykonujące samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. na obywateli.

             Izba Architektów RP wyraża przekonanie, że zarówno przedmiotowy konkurs, jak i powiązany z nim projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zagrażają nie tylko bezpieczeństwu procesu inwestycyjnego, ale również słusznym interesom obywateli.     

             Niedopuszczalne, w ocenie Izby Architektów, jest wyłączanie z procesu budowlanego osób posiadających odpowiednie uprawnienia i przenoszenie pełnej odpowiedzialności za ten proces na inwestorów. Samorząd zawodowy architektów podkreśla, że rolą osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie jest zapewnienie bezpieczeństwa całego procesu inwestycyjnego, począwszy od prawidłowego zaprojektowania obiektu, aż po pełnienie nadzoru nad jego realizacją zarówno pod kątem zgodności z projektem, jak i przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej. Udział w tym procesie projektantów, jak i kierowników budów jest gwarantem bezpieczeństwa użytkowników, ładu przestrzennego, a w konsekwencji praw inwestorów oraz właścicieli nieruchomości sąsiednich.

                Tym samym Izba Architektów RP nie rekomenduje udziału w konkursie w żadnej formie, dostrzegając w celu jego zorganizowania zagrożenie dla całego środowiska architektów, a w szczególności dla architektów zajmujących się na co dzień projektowaniem niewielkich obiektów. Liczymy na solidarność środowiska w tym zakresie.


 
 
 
Prosimy o rozpowszechnienie tej informacji w środowisku architektów.
 
 
 
Rada MPOIA RP