partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Regulamin studenckiej praktyki projektowej realizowanej przy wsparciu Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów w ramach programu studiów drugiego stopnia na kierunku architektura na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej

1. Praktyka projektowa jest praktyką studencką odbywaną w ramach programu studiów na kierunku architektura na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Studenci po semestrze 1 studiów drugiego stopnia realizują tę praktykę w biurze projektowym w trybie indywidualnym pod kierunkiem uprawnionego architekta w wymiarze 120 godzin.

2. Ogólne zasady realizacji praktyk i link do strony Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów, na której udostępniane będą portfolio i dane kontaktowe studentów, są dostępne na wydziałowej stronie internetowej http://arch.pk.edu.pl/studenci/praktyki/ .
Praktyki odbywają się na podstawie obowiązujących dotąd wytycznych:
- Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie studenckich praktyk zawodowych.
- Art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (DZ.U.N 65, POZ.385) – Plan studiów może przewidywać obowiązek odbycia przez studenta praktyk zawodowych ;
- Regulaminu studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej;
- Przepisów szczegółowych Wydziału Architektury PK do Regulaminu studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej.

3. Studenckie praktyki projektowe określone w niniejszym Regulaminie odbywają się przy wsparciu Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów, która – jako jednostka reprezentatywna samorządu zawodowego architektów na terenie Województwa Małopolskiego – pełnić będzie funkcję koordynującą w rozpoczynaniu, odbywaniu oraz finalizacji praktyk projektowych pomiędzy uprawnionymi architektami, a studentami Wydziału Architektury.

4. Student udostępnia swoje portfolio z dotychczasowego przebiegu studiów (obejmujące wybrane przez studenta projekty) oraz swoje dane kontaktowe w formie adresu email i numeru telefonu na wskazanej w pkt. 2 powyżej stronie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów (do dnia 25 czerwca każdego roku). W portfolio lub w CV warto zamieścić informacje odnośnie umiejętności ( swoje dobre strony) i znajomości oprogramowania ( jak oceniają swoje umiejętność w skali 1 do 5 - gdzie 5 to bardzo dobrze) . Portfolio nie powinno obejmować żadnych innych danych osobowych ponad wyżej wskazane.

5. Student udostępniając swoje portfolio wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, dane umieszczone na portfolio, numer telefonu, adres mailowy) do celów rekrutacji w ramach praktyki projektowej oraz do celów wynikających z realizacji ustawowych zadań Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

6. Przedstawiciel biura projektowego (do dnia 30 czerwca każdego roku ) przekazuje koordynatorowi ze strony Izby Architektów informację o wyborze studenta na praktykę (na podstawie portfolio i ewentualnie rozmowy) oraz podaje informację o Patronie praktyki (uprawniony architekt, czynny członek Izby Architektów) oraz terminie i miejscu jej rozpoczęcia.

7. Strony (Patron i Student) określają termin praktyki pomiędzy 01 lipca–a 31 sierpnia każdego roku.

8. Koordynator praktyk ze strony Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP przyjmuje zgłoszenia z biur projektów dotyczące wyboru studentów na praktykę.

9. Po odbyciu praktyki, patron z biura projektowego o którym mowa w pkt. 6 powyżej, przekazuje mailowo do dnia 31 sierpnia każdego roku informację o zakończeniu praktyki, wraz z opinią i oceną studenckiej praktyki, do koordynatora ze strony Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów i koordynatora ze strony Politechniki Krakowskiej.

10. Student, po odbyciu praktyki przekazuje wypełnioną ankietę koordynatorowi ze strony Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów na temat zrealizowanej u danego Patrona praktyki. Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP gromadzi opinie studentów o praktykach i informacje dotyczące zakresu podejmowanych przez nich czynności i umiejętności nabytych w czasie praktyk.

11. Podstawę zaliczenia praktyki stanowi potwierdzenie odbycia praktyki podpisane przez Patrona wg wzoru określonego w formularzu pn. Zaświadczenie o odbyciu praktyki. W przypadku, gdy z przyczyn losowych Patron nie może podpisać zaświadczenia o odbyciu praktyki, zaświadczenie takie może podpisać inny czynny członek Izby Architektów RP, wykonujący zawód w tym samym co Patron biurze projektowym. W takim wypadku na zaświadczeniu winno znaleźć się oświadczenie czynnego członka Izby Architektów RP o tym, że wykonuje zawód w tym samym biurze projektowym, co Patron, oraz wskazanie na przyczyny niemożliwości podpisania zaświadczenia przez Patrona.

12. Student ma obowiązek dostarczyć oryginał zaświadczenia o odbyciu praktyki do koordynatora praktyk ze strony Politechniki Krakowskiej w terminie wyznaczonym stosownie do harmonogramu roku akademickiego określonego zarządzeniem Rektora PK. Termin ten każdorazowo wyznaczy koordynator praktyk.

13. Koordynatorem praktyki studenckiej ze strony Politechniki Krakowskiej jest:
dr hab. inż. arch. Sabina Kuc, prof. PK - Pełnomocnik Dziekana WA PK ds. praktyk. Kontakt mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

14. Koordynatorem praktyki studenckiej ze strony Małopolskiej Izby Architektów jest:
arch.Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów/ Kontakt mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.