partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

1. W dniu 15.09.2015 r. odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Rzeczoznawców Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów. W spotkaniu udział wzięli kol. kol.: Wojciech Dobrzański, Marta Bruzda, Piotr Chuchacz, Małgorzata Gruszka, Izabela Przybyłkiewicz, Marek Tarko, Andrzej Walkowski.

2. Spotkanie – pierwsze po przerwie letniej – służyło podsumowaniu problematyki którą zajmował się ZR od jesieni 2014. Podjęta została decyzja o publikacji na stronie MPOiA:

 • opinii RZ dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, pomimo braku odpowiedzi Komendanta PSP do którego opinie zostały wysłane w czerwcu br.
 • opinii RZ dotyczącej  wyrażania przez Komendanta Wojewódzkiego PSP zgody na spełnienie wymagań rozporządzenia Ministra Infrastruktury (…)  w sprawie warunków technicznych (…) w sposób inny niż określony w rozporządzeniu wraz z uzyskaną odpowiedzią Komendanta w tej kwestii,
 • opinii RZ dotyczącej sytuowania budynku gospodarczego lub garażu przy granicy działki wraz z odpowiedzią dyrektor Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego, p.Elżbiety Gabryś
 • opinii RZ dotyczącej odległości miejsc postojowych od okien wraz z odpowiedzią dyrektor Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego, p. Elżbiety Gabryś.

Materiały do publikacji przygotowane zostaną do 30. września.

3. Dyskusja dotycząca pytania o znaczenie słowa ,,zakres” w kontekście zmian istotnych – nieistotnych w Projekcie Zagospodarowania Terenu. Odpowiedź przygotowana zostanie do 30.09.

4. Dyskusja dotycząca pytania o zasadność wymagań ze strony jednego z małopolskich starostw dołączenia do wniosku o pozwolenie na budowę budynku jednoczesnego lub wcześniejszego zgłoszenia robót budowlanych, polegających na budowie poszczególnych przyłączy lub wykazaniem się aktualnymi umowami z gestorami poszczególnych sieci  Przy braku tychże wniosek uznano za niekompletny. Opinia powstanie  do 30.09.

5. Do ZR wpłynęła prośba o wydanie opinii w kwestii odległości wjazdu do projektowanego garażu od placu zabaw na sąsiedniej działce. Opinię przygotował  kol. Wojciech Dobrzański.

6. Dyskusja na temat przyczyn dla których PSP nie wyraża zgody na lokalizacje kotłowni gazowych na kondygnacji podziemnej. Analizę problemu przedstawił kolega Piotr Chuchacz, na kolejne spotkanie przygotowana zostanie ona na piśmie przez kolegów Piotra Chuchacza oraz Olafa Jasnorzewskiego.

7. Zagadnienie wykonywania prac remontowych w budynkach będących w ewidencji zabytków na podstawie procedury zgłoszeniowej przedstawił kolega Piotr Chuchacz. Kompleksowo – wraz z pismami z UW – problematyka przedstawiona zostanie na kolejnym spotkaniu RZ.

8. Kolejne spotkanie RZ odbędzie się 27.10.2015 r.

9. Zespół Problemowy ds. Rzeczoznawstwa MOIIB wraz z Zespołem Rzeczoznawców MPOIA RP organizuje panel dyskusyjny dotyczący dachów wielkopowierzchniowych.

Termin: 

 • poniedziałek 16 listopada 2015 r. od godz. 15:30, 
 • wtorek, 17 listopada 2015 r. od godziny 15.30 

Miejsce: sala konferencyjna MPOIA w Krakowie, przy ul. Kraszewskiego 36

 

Prowadzący: dr inż. Paweł Fiszer i mgr inż. arch. Wojciech Dobrzański

 

Opracowali:

Sekretarz Zespołu Rzeczoznawców Marta Bruzda

Członek Rady Zespołu Rzeczoznawców Piotr Chuchacz

 

 

 • DSC_8032
 • DSC_8033
 • DSC_8034
 • DSC_8035
 • DSC_8039
 • DSC_8040