partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy


W dniu 18.02.2015 o godzinie 16.00 w siedzibie MpOIA gościł dr hab. inż. arch. Arturem Jasińskim, prof. KAAFM.

Ze strony Rady MPOIA, w spotkaniu udział wzięli: Przewodniczący Rady arch. Marek Tarko oraz Wiceprzewodniczący Rady MPOIA i koordynator Zespołu ds. Kształcenia arch. Witold Zieliński.


1.Tematem spotkania było podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy MPOIA a WYDZIAŁEM ARCHITEKTURY I SZTUK PIĘKNYCH Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie.


Celem porozumienia jest współdziałanie Uczelni i Małopolskiej Izby Architektów RP na rzecz:

• promowania roli i pozycji zawodu architekta w Państwie i społeczeństwie, zgodnego z aktualnymi warunkami prawnymi, kulturowymi i społecznymi,

• kształtowania programów nauczania,

• podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadry naukowo dydaktycznej Uczelni oraz członków MPOIA,

• podnoszenia kwalifikacji zawodowych studentów w trybie przyjętego programu praktyk zawodowych, oraz poprzez współpracę w ramach aktywności studenckich kół naukowych,

• podejmowania wspólnych inicjatyw społecznych, edukacyjnych i popularyzatorskich, w tym w zakresie Programu Powszechnej Edukacji Architektonicznej,

• współdziałanie z Radą MPOIA oraz jej Zespołami Problemowymi w zakresie podejmowanych inicjatyw, w tym w zakresie działań legislacyjnych.


Porozumienie podpisali :

ze strony Uczelni :dr hab. inż. arch. Arturem Jasińskim, prof. KAAFM

ze strony MpOIA : arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady


2. W dalszej części spotkania omówiono udział przedstawicieli MPOIA w sesji egzaminacyjnej na KAAFM w charakterze obserwatorów, a później w charakterze egzaminatorów zewnętrznych. Uczelnia zadeklarowała wolę współpracy w tym zakresie.


3. W dniu 2014 roku weszła w życie tzw. Ustawa deregulacyjna. Uczelnia wykazała zainteresowanie współpracą z MPOIA w zakresie dostosowania programu Uczelni do wymagań Izby oraz podjęcie próby opracowania programu pilotażowego w zakresie kształcenia i praktyk zawodowych.


4. Praktyki studenckie. Dyskutowano nad standardem praktyk zawodowych, współpracą z MPOIA w zakresie koordynacji lub nadzoru nad przebiegiem praktyk. Dyskutowano nad koncepcją ulokowania praktyki zawodowej, w wymiarze minimum 6 miesięcy, po pierwszym stopniu studiów.

MPOIA zaproponowała Władzom Uczelni wydelegowanie swoich przedstawicieli do następujących stałych zespołów roboczych działających przy Radzie MpOIA :

a/ Zespołu ds. Legislacji

b/ Zespołu ds. Kształcenia

c/ Zespołu ds. Warunków Wykonywania Zawodu

d/ Zespołu Rzeczoznawców

 

  • 1
  • 2
  • mini