partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

W dniu 18 września 2014 r. odbyło się w Urzędzie Miasta Krakowa pierwsze po wakacyjnej przerwie spotkanie z cyklu "Warsztaty dla Inwestora".


W spotkaniu udział wzięli m. innymi:

ze strony Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK

1. Tomasz Pelc – z-ca Dyrektora
2. Adam Bik-Multanowski - z-ca Dyrektora
3. Dorota Zaucha Rybka - Kierownik Referatu

ze strony Wydziału Geodezji UMK

1. Maria Kolińska - Dyrektor
2. Dorota Michalik - z-ca Dyrektora


Tematem wiodącym był „Wpływ zmian w Prawie geodezyjnym na proces inwestycyjny” będących efektem wejścia w życie ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Ustawa wprowadziła szereg istotnych zmian, w tym inny sposób prowadzenia i udostępniania powiatowych zasobów geodezyjno-kartograficznych. W najbliższym czasie przewidywane są kolejne modyfikacje ustawy.


W obszernym wykładzie - P. Maria Kolińska, Dyrektor Wydziału Geodezji UMK oraz P. Dorota Michalik, Zastępca Dyrektora Wydziału - przybliżyły najważniejsze aspekty nowych przepisów. Szczegółowo omówione zostały regulacje zawarte w art. 12 odnoszącym się do wykonywania prac geodezyjnych, art. 27 dot. geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu oraz art. 28b stanowiącym o uzgodnieniach odbywających się na naradach koordynacyjnych, organizowanych przez starostę. Znaczna część wykładu poświęcona została zasadom naliczania znacząco podniesionych opłat.


Drugim tematem omawianym podczas "Warsztatów" była znowelizowana ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zmiana obowiązuje od 5 września 2014 r. w wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Nowela ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych uchyliła art. 5b i dodała art. 10a. W efekcie zmiany konieczne jest posiadanie od 5 września 2014 r. decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji rolnej użytków rolnych przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, także na działkach położonych w granicach administracyjnych miast. Obecnie w Wydziale Geodezji złożonych jest ponad 30 wniosków o wydanie takich decyzji.


Po wykładzie dyskutowano o wpływie zmiany cennika na wzrost kosztów procesu budowlanego, w tym realizacji budynków jednorodzinnych. Pojawiły się też pytania o merytoryczne aspekty zagadnień geodezyjnych, w tym o aktualność mapy do celów projektowych oraz uprawnienia do nanoszenia na mapy linii zabudowy ustalonych w planie miejscowym lub decyzji o warunkach zabudowy.


Według stanowiska Wydziału Geodezji oraz Wydziału Architektury i Urbanistyki - nie ma w przepisach definicji aktualnej mapy i uważa się, że aktualna to zgodna ze stanem istniejącym w terenie. Natomiast prawo do wprowadzania na mapy linii zabudowy mają tylko osoby do tego uprawnione zgodnie z rozporządzeniem (w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie).


Szczegółowa relacja ze spotkania z dużym prawdopodobieństwem zamieszczona zostanie przez UMK w BIP na stronie urzędu.

Bożena Nieroda