partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

W dniu 26 czerwca 2014 r. odbyło się w Urzędzie Miasta Krakowa ostatnie przed wakacjami spotkanie z cyklu "Warsztaty dla Inwestora". 

W spotkaniu udział wzięli m.innymi :

ze strony Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa

  1. 1.Jadwiga Warat-Hapońska - Dyrektor
  2. 2.Tomasz Pelc – z-ca Dyrektora
  3. 3.Alicja Bała-Kosmider – kierownik Referatu
  4. 4.Dorota Zaucha Rybka – kierownik Referatu

ze strony Nadzoru Budowlanego 

  1. 1.Małgorzata Boryczko - Dyrektor

ze strony Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 

1.   Elżbieta Gabryś – Dyrektor Wydziału Infrastruktury

Małopolska Okręgową Izbę Architektów RP reprezentowali :

  1. 1.kol. arch. Bożena Nieroda – wiceprzewodnicząca Rady
  2. 2.kol. arch. Witold Zieliński

Tym razem tematami wiodącymi były dwie procedury. Pierwsza dotyczyła wydawania zaświadczeń o spełnieniu wymagań samodzielności lokali, o których mowa w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Druga wiązała się z kwalifikowaniem zamierzonych odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego, o czym mowa w art. 36 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Temat drugi zaproponowany został przez Radę MpOIA, która zwróciła się do organizatorów spotkania z prośbą o omówienie typowych sytuacji, w których projektanci kwalifikują odstąpienia jako nieistotne, natomiast PINB uznaje je za istotne.

Stanowisko UMK w sprawie procedur wydawania zaświadczeń potwierdzających samodzielność lokali przedstawiła Pani Alicja Bała-Kośmider, Kierownik Referatu Postępowań Nieprocesowych UMK. Według przekazanych informacji wydawanie zaświadczeń w oparciu o ustawę o własności lokali stanowi jedyny przypadek, w którym organ nie opiera się o zasoby, które posiada, ale wydaje zaświadczenie w oparciu o dokumentację złożoną przez wnioskodawcę. Opracowanie zawierające inwentaryzację lokalu winno być podpisane przez jednego autora, osoba ta w świetle obowiązującego prawa nie musi posiadać uprawnień budowlanych. Budynek, w którym wydzielane są lokale winien być obiektem przyjętym do użytkowania. Przy wniosku należy przedłożyć wyrys z ewidencji gruntów z naniesionym budynkiem. Urząd dopuszcza wydzielenie lokalu mieszkalnego bez kuchni oraz z sanitariatem dostępnym z części wspólnej. Poprzez nieruchomość gruntowa urząd rozumie m.innymi kilka działek stanowiących własność jednego właściciela lub kilka działek objętych tę sama księgą wieczystą. 

Nie ma konieczności wykazywania na rysunkach powierzchni użytkowej lokalu.

Stosowana procedura opracowana została w oparciu o orzecznictwo sądowe oraz komentarze do ustawy o własności lokali.

 

 

Procedurę opartą o art. 36a ustawy Prawo budowlane w obszernym wystąpieniu omówiła Pani Małgorzata Boryczko, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie, podkreślając na wstępie, że działania nadzoru są zawsze działaniami restrykcyjnymi. Natomiast w każdej sytuacji, w której inwestor chciałby dokonać odstąpień od zatwierdzonego projektu, wypowiedzieć powinien się projektant. Urzędnik nie powinien podważać decyzji projektanta, jednakże zdarzają się przypadki, w których Nadzór Budowlany kwestionuje jego stanowisko. Są to przede wszystkim odstąpienia w zakresie zagospodarowania terenu oraz dotyczące parametrów łatwych do przeliczenia, takich jak kubatura czy liczba kondygnacji. Przepisy nie przewidują także żadnej tolerancji w sytuacji przesunięcia budynku. Natomiast zmiany konstrukcji obiektu uznawane są najczęściej za nieistotne.