partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 W dniu 16 czerwca 2014 r. odbyło się spotkanie Zespołu ds. Legislacji, pierwsze w nowej kadencji Rady MpOIA.
Spotkanie prowadziła Bożena Nieroda.
W spotkaniu uczestniczyli:
Mateusz Budziakowski, Wojciech Dobrzański, Grzegorz Jachym, Grzegorz Lechowicz, Piotr Loch, Bożena Nieroda, Maciej Nitka, Stanisław Pałka, Anna Serafin, Jacek Studencki, Robert Techmański
Pierwsza część spotkania poświęcona została omówieniu obowiązującego systemu prawa inwestycyjnego
Omówiono także dotychczasowe działania Zespołu ds. Legislacji MpOIA, polegające na opiniowaniu projektów aktów prawnych kierowanych przez Rząd do Izby Architektów w ramach konsultacji społecznych oraz na opracowywaniu interpretacji przepisów i przygotowywaniu propozycji legislacyjnych.
Ustalono, że Zespól zajmie się w pierwszej kolejności analizą następujący problemów:
-    Przepisu regulującego sposób wyznaczania obszaru oddziaływania obiektu odwołującego się do niedookreślonych przepisów odrębnych (art. 3. pkt. 20 ustawy Prawo budowlane)
-    Przepisu niejednoznacznie definiującego zabudowę śródmiejską (par. 3 pkt. 1 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych …)
-    Brak właściwych definicji pojęć stosowanych w aktach prawa (słowniczek)
-    Przepisu nieracjonalnie kwalifikującego odstąpienia od zatwierdzonego projektu – na istotne i nieistotne (art. 36 a Prawa budowlanego)
Ustalono także, że Zespół ds. Legislacji MpOIA będzie kontynuować przerwane prace nad opracowaniem "słowniczka" pojęć urbanistycznych i architektonicznych stosowanych w aktach prawa, lecz niezdefiniowanych lub wadliwie zdefiniowanych.

Bożena Nieroda