partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

Pierwsze w nowej VI Kadencji walne spotkanie
członków Kolegium Egzaminatorów Zewnętrznych MPOIA RP 
odbyło się 13.04.2022 r. o godzinie 18.00.

 

Spotkaniu przewodniczył kol. arch. Witold Zieliński – Koordynator KEZ, zastępca przewodniczącego Rady MPOIA RP. Przybyłych przywitał kol. arch. Piotr Chuchacz – nowo wybrany przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Spotkanie było okazją do przedstawienia relacji i dyskusji na temat udziału naszych członków w Komisjach egzaminacyjnych na Wydziale Architektury PK oraz na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Główne zastrzeżenia i uwagi dotyczyły zróżnicowanego poziomu prac dyplomowych w zależności od katedry, na której odbywała się obrona, niskiej wartości technicznej oraz braku zróżnicowania prac inżynierskich i magisterskich. Zgłaszano problem zawyżania ocen. Wielu egzaminatorów niepokoi niewielkie zainteresowanie studentów wydarzeniami związanymi z architekturą (konkursy, wystawy) oraz brak umiejętności wykonywania profesjonalnych szkiców architektonicznych. W trakcie spotkania Koordynator KEZ zwrócił uwagę na pozycję egzaminatora zewnętrznego w trakcie sesji egzaminacyjnej. Zgodnie z przepisami szczegółowymi na WA PK (§ 10 ust. 3): egzaminator zewnętrzny jest pełnoprawnym członkiem komisji egzaminacyjnej.
Oznacza to, że ma prawo czynnie uczestniczyć w egzaminie dyplomowym, w dyskusji, zadawać pytania egzaminacyjne i oceniać odpowiedzi na te pytania, a także oceniać prezentację pracy dyplomowej. Treść pytań egzaminacyjnych oraz oceny za odpowiedzi na nie odnotowywane są w protokole egzaminu dyplomowego, który jest jedynym oficjalnym dokumentem podpisanym przez wszystkich członków komisji, uprawniającym do wystawienia dyplomu. Jeżeli egzaminator zewnętrzny zada pytanie egzaminacyjne i oceni odpowiedź, znajdzie się to w protokole egzaminu dyplomowego i będzie miało wpływ na ostateczną ocenę egzaminu oraz wynik studiów.


Jeżeli chodzi o ankietę wypełnianą wyłącznie przez egzaminatora zewnętrznego oraz oceny w niej zawarte – zastosowanie ma przepis § 10 ust. 4: 

Po zakończeniu pracy komisji egzaminacyjnej, egzaminator zewnętrzny wypełnia ankietę, według wzoru przygotowanego przez WA. Ankieta dotyczy całości egzaminu dyplomowego przeprowadzanego przez daną komisję.
Informacje zawarte w ankiecie mogą służyć do użytku wewnętrznego:
a) Wydziału Architektury PK,
b) MPOIA RP,
c) na potrzeby akredytacji Royal Institute of British Architects (RIBA).


Spotkanie było okazją do omówienia roboczej wersji programu praktyk studenckich opracowywanych przez Krajową Izbę Architektów RP.
Na koniec spotkania kol. Piotr Chuchacz oraz kol. Witold Zieliński wręczyli nominacje członkom Kolegium Egzaminatorów Zewnętrznych na nową kadencję obejmującą lata 2022–2026.


W spotkaniu uczestniczyli członkowie KEZ:
Sylwia Bartoszewska, Małgorzata Brach, Marcin Brataniec, Paweł Dobrowolski, Jacek Foryś, Artur Hampel. Marek Kaszyński, Maciej Kubicki, Marek Leja, Marian Mikołajski, Joanna Olejniczak, Wojciech Pawlik, Andrzej Pięta, Stanisław Podgórny, Tadeusz Półchłopek, Piotr Rudol, Miłosz Sanetra, Anna Serafin, Michał Szymanowski, Katarzyna Tarko, Artur Trzepla, Dorota Verey, Damian Warchołek, Marcin Włodarczyk, Artur Żaboklicki, Witold Zieliński.

 

 
 • IMG_2884
 • IMG_2885
 • IMG_2887
 • IMG_2889
 • IMG_2890
 • IMG_2894
 • IMG_2898
 • IMG_2900
 • IMG_2901
 • IMG_2903
 • IMG_2904
 • IMG_2905
 • IMG_2906
 • IMG_2908
 • IMG_2911
 • IMG_2912
 • IMG_2915
 • IMG_2917
 • IMG_2919
 • IMG_2923