partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Kodeks Urbanistyczno-Budowlany – druga odsłona.

BUDMA 2017 Podczas I Forum Gospodarczego Budownictwa i Architektury, które odbyło 8 lutego 2017 r. w ramach targów BUDMA 2017 w Poznaniu, pan Tomasz Żuchowski, Wiceminister w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa zaprezentował aktualny stan prac nad Kodeksem Urbanistyczno-Budowlanym.

Poniżej niektóre elementy wystąpienia (prezentacja do pobrania poniżej informacji):

 1. W obecnej edycji Kodeksu, projekt budowlany składa się z dwóch części:
  – projektu inwestycyjnego (wcześniej nazywanego projektem urbanistyczno-budowlanym)
  – projektu technicznego (rozumianym jako projekt wykonawczy)

  Projekt inwestycyjny ma podlegać zatwierdzeniu i będzie elementem wniosku o udzielenie zgody inwestycyjnej. Zakres projektu ma odpowiadać zakresowi procedury administracyjnej, to znaczy, że nie powinien zawierać elementów, które nie podlegają procedurze weryfikacji i zatwierdzenia przez organ udzielający zgody.
  Sprawdzenie projektu inwestycyjnego przez organ administracji architektoniczno-budowlanej dotyczy jego zgodności z prawem, w tym zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zakres projektu inwestycyjnego obejmować będzie elementy konieczne do stwierdzenia że inwestycja respektuje zasady ładu społecznego i przestrzennego (usytuowanie i forma architektoniczna).

  Drugim elementem projektu budowlanego ma stać się projekt techniczny (wykonawczy). Sporządzenie projektu technicznego ma być obowiązkowe jednak, projekt ten nie będzie podlegał zatwierdzeniu ani rejestracji. Formą potwierdzenia jego sporządzenia ma być oświadczenie o sporządzeniu projektu technicznego, składane wraz ze zgłoszeniem zamiaru rozpoczęcia budowy.
  Ustawodawca zakłada, że projekt techniczny (wykonawczy) jest niezbędny do realizacji obiektu, a jego weryfikacji dokonuje sprawdzający oraz instytucje uzgadniające, w tym rzeczoznawcy. Zgodnie z obecną edycją Kodeksu, nie ma potrzeby dublowania tych funkcji przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, zwłaszcza że instytucje te mogą posiadać mniejsze kompetencje niż autorzy dokumentacji, projektant sprawdzający czy odpowiedni rzeczoznawcy.
  Projekt Kodeksu zakłada przekazanie większych kompetencji projektantom i rzeczoznawcom, z jednoczesnym przekazaniem adekwatnej odpowiedzialności. Naszym zdaniem, z punktu widzenia projektanta, nie zmienia to wiele co do zakresu odpowiedzialności, natomiast znacząco poprawia warunki wykonywania zawodu.

 2. Zmiany w projekcie w czasie realizacji inwestycji.
  W nawiązaniu do powyższych regulacji, Kodeks będzie wprowadzał kryteria istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu, jednak zakres ich dotyczyć będzie tylko projektu inwestycyjnego. Zmiany w projekcie technicznym (wykonawczym) mają być przekazane do kompetencji projektanta. Pozwoli to na bieżące uzgadnianie i modyfikowanie dokumentacji przez projektanta, stosownie do sytuacji podczas budowy.
  Inaczej ma wyglądać sprawa zmian w zatwierdzonym projekcie inwestycyjnym. Jeżeli zmiany będą dotyczyły elementów lub zakresu projektu które Kodeks będzie definiował jako istotne, Inwestor będzie zwracał się do organu wydającego zgodę inwestycyjną o potwierdzenie, czy konieczna jest zmiana decyzji administracyjnej. Klasyfikacja zmiany jako istotna nie zawsze będzie oznaczać konieczność ponownego postępowania administracyjnego w celu wprowadzenia tej zmiany.

 3. Lokalizacja zabudowy na działce budowlanej.
  Obecne prace nad Kodeksem zakładają zastosowanie zasady ryczałtowego dostępu do przestrzeni czyli tzw. zasadę trójkąta, prezentowana przez przedstawicieli Rady Małopolskiej Okręgowej IARP podczas konferencji w Krynicy-Zdroju (patrz w załączeniu: str. 20 prezentacji MIiB oraz wystąpienie MPOIA podczas konferencji w Krynicy-Zdroju).
  Konsekwencją tego faktu jest rozważana propozycja, aby w budownictwie jednorodzinnym wprowadzić zasadę na mocy której w przypadku budynku lokalizowanego z zachowaniem odległości 3 i 4 m oraz zasady ryczałtowego dostępu do przestrzeni – stroną postępowania jest tylko inwestor (oraz właściciele działki na której następuje lokalizacja, jeżeli nie są inwestorem).
  Obecnie autorzy Kodeksu dostrzegają problem formalno-prawny uniemożliwiający wprowadzenie zasady zgody notarialnej, na mocy której odległości określona w przepisie (3 m, 4 m i trójkąt) można będzie zmniejszać. Trwają poszukiwania właściwej reguły ustawowej, zapisanej w Kodeksie, która uwarunkuje i usystematyzuje możliwości lokalizacji zabudowy w odległości 1,5 m od granicy i w granicy. Problem zbliżenia do granicy działki jest również przedmiotem analiz, jakie obecnie prowadzi Zespół Legislacji przy Radzie Małopolskiej Okręgowej IA RP.

 4. Planowane są również zmiany w zakresie legalizacji samowoli budowlanych. Planuje się wprowadzenie zasady, iż stwierdzenie samowoli budowlanej będzie skutkować opłatą za ową samowolę, z przedstawieniem inwestorowi procedury koniecznej do zalegalizowania inwestycji.
  Ponieważ opłata dotyczy stwierdzenia faktu nielegalnej inwestycji, faza legalizacji będzie bezpłatna.
  Jednakże w sytuacji gdy Inwestor nie skorzysta z zaproponowanej procedury i nadal będzie użytkował obiekt bez jego legalizacji, może liczyć się z ponownym nałożeniem opłaty za realizację obiektu bez wymaganych zgód, z określeniem drogi formalno-prawnej koniecznej dla legalizacji obiektu. I tak aż do skutku.

 5. Kodeks powraca do profesjonalizacji pracy planistów. Planowane jest przywrócenie zawodu urbanisty i wprowadzenie uprawnień urbanistycznych upoważniających do planowania (projektowania) przestrzennego. W celu uzyskania uprawnień urbanistycznych konieczne będzie zdanie egzaminu państwowego. Urbaniści będą zobowiązani do stałej edukacji (system szkoleń ustawicznych) oraz do przestrzegania zasad wykonywania zawodu (odpowiedzialność dyscyplinarna). Kodeks nie przewiduje ponownego powstania Izby Urbanistów.


Harmonogram prac nad Kodeksem:
– zakończenie prac i prezentacja aktualnej wersji Kodeksu – marzec br.
– skierowanie projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego oraz aktów prawnych powiązanych z kodeksem do sejmu – lipiec (wrzesień) br.

arch. Marek Tarko

w załącznikach:
1. Prezentacja min. T. Żuchowskiego na BUDMA – 8.02.2017 r.
2. Prezentacja architektów MPOIA na Konferencji „Dom dla Rodziny” w Krynicy 21.10.2016 r.


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5


Więcej aktualności
informacje2019-08-19
Przyjmę na praktykę studencką
Poniżej zamieszczamy listę architektów MPOIA i pracowni architektonicznych deklarujących gotowość zatrudnienia studenta na praktykę. Jest to kolejny etap współpracy pomiędzy Małopolską OIA RP a Wydziałem Architektury Politechniki Krakowskiej. Studentów zapraszamy do korzystania z zamieszczonych zgłoszeń.
Koleżanki i Kolegów Architektów IARP planujących zgłoszenie prosimy o wypełnienie deklaracji zamieszczonej pod załączonym
linkiem. Życzymy udanej i owocnej współpracy. Rada MPOIA RP   Lp. Imię i nazwisko MP Nazwa firmy Okres zatrudnienia Adres / www tel. / e-mail 1. Waldemar Wielgosz MP-2197 W-INWEST Waldemar Wielgosz 3 tyg. lub dłuższy Oświęcimul. Łukasieczicza 8A 607 595 656  biuro@winvest.pl 2.  Krzysztof Strama MP-1096 Susuł & Strama Architekci Sp. z o.o. 3 tyg. lub dłuższy Oświęcimul. Dąbrowskiego 30 604 979 954sekretariat@s2architekci.pl