partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię

Czytaj więcej:

Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.


Kraków, 20 kwietnia 2016
aktualizacja: 31.12.2018 r.

OPINIA nr ZR 28

Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP


Dotyczy:

Sposób wydzielania miejsc postojowych?
(prawidłowe usytuowanie miejsc postojowych)

 

Zespół Rzeczoznawców przy Radzie MPOIA przedstawia swoje stanowisko:

Podstawa prawna:

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 75, poz. 690 z pózn. zm.)
reguluje:

§ 19.

1. Odległość wydzielonych miejsc postojowych, w tym również zadaszonych, lub otwartego garażu wielopoziomowego dla samochodów osobowych od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym, budynku zamieszkania zbiorowego, z wyjątkiem hotelu, budynku opieki zdrowotnej, oświaty i wychowania, a także od placu zabaw i boiska dla dzieci i młodzieży, nie może być mniejsza niż:
a) 7 m - w przypadku do 10 stanowisk włącznie,
b) 10 m - w przypadku 11 do 60 stanowisk włącznie,
c) 20 m - w przypadku większej liczby stanowisk, z uwzględnieniem § 276 ust. 1.

2. Odległość wydzielonych miejsc postojowych lub otwartego garażu wielopoziomowego dla samochodów osobowych od granicy działki budowlanej nie może być mniejsza niż:
a) 3 m - w przypadku do 10 stanowisk włącznie,
b) 6 m - w przypadku 11 do 60 stanowisk włącznie,
c) 16 m - w przypadku większej liczby stanowisk.

3. Odległości, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się do sytuowania wjazdów do zamkniętego garażu w stosunku do okien budynku opieki zdrowotnej, oświaty i wychowania, a także placów zabaw i boisk dla dzieci i młodzieży.

4. Zachowanie odległości, o których mowa w ust. 1 i 2, nie jest wymagane przy sytuowaniu miejsc postojowych między liniami rozgraniczającymi ulicę.


Opinia:

Przepis nie precyzuje sposobu wydzielenia miejsc postojowych. Przepis określa odległości, w których poszczególne grupy miejsc postojowych mogą być sytuowane.

I tak dla grup:

  • do 10 stanowisk określono odległość 7 m
  • 11-60 stanowisk określono odległość 10 m
  • powyżej 60 stanowisk określono odległość 20 m

Odległości te są wystarczające aby, bez stosowania jakichkolwiek innych sposobów wydzielenia, traktować odpowiednią grupę miejsc postojowych jako spełniającą wymagania.

Do decyzji Projektanta, uprawnionego do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, należy zapewnienie właściwego sposobu wydzielenia grup miejsc postojowych.

W praktyce spotyka się zastosowanie np. elementów izolujących, trwałych przeszkód, elementów małej architektury, zieleni itp.. Żaden z wymienionych sposobów wydzielenia miejsc postojowych nie został wykluczony w regulacjach.  Katalog przedstawionych możliwości należy traktować jako otwarty.

 

 

(PCh, AW)

arch. Wojciech Dobrzański,
Koordynator Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej IARP


Wróć do wszystkich opinii