partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol Okno-pol Okno-pol Okno-pol

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię

Czytaj więcej:

Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.


Kraków, 14 marca 2016
aktualizacja: 31.12.2018 r.

OPINIA nr ZR 24

Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP


Dotyczy:

Jaka jest możliwość sytuowania budynku w zabudowie jednorodzinnej ścianą bez otworów w granicy z działką sąsiednią?

 

Zespół Rzeczoznawców przy Radzie MPOIA przedstawia swoje stanowisko:

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie WARUNKÓW TECHNICZNYCH jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002, Dz. Ustaw nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami, tekst ujednolicony, uwzględniający zmiany wprowadzone Dz. Ustaw z 8 grudnia 2017 roku, poz.2285)

§ 12.4. W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, uwzględniając przepisy odrębne oraz przepisy §13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271-273, dopuszcza się:
1. Budowę budynku ścianą bez okien i drzwi bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub  w odległości mniejszej niż określone w ust. 1 pkt 2, lecz nie mniejszej na działce budowlanej  o szerokości 16 m lub mniejszej.
2. Nadbudowę budynku istniejącego, usytuowanego w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 od tej granicy działki budowlanej, o nie więcej niż jedna kondygnację, przy czym  w nadbudowanej ścianie, zlokalizowanej w odległości mniejszej niż 4 m od granicy, nie może być okien ani drzwi.

 

Opinia:

Paragraf 12 ust. 4.1 warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie stanowi, że w zabudowie jednorodzinnej, uwzględniając przepisy odrębne oraz zawarte w par. 13, 60
i 271-273, dopuszcza się:

  1. sytuowania budynku ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy granicy
    z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości mniejszej niż określone w ust.1 pkt.2, lecz nie mniejszej niż 1,5m, na działce budowlanej o szerokości mniejszej niż 16m.

W punkcie tym nie zawierają się  żadne dalsze ograniczenia  warunkujące ewentualne rozwiązania przestrzenne zagospodarowania działki. Tak więc  na działkach o szerokości do 16m można lokalizować budynki w granicy działki bez względu na to, czy – i w jaki sposób - jest  zabudowana działka sąsiednia, a jedynym możliwym ograniczeniem jest obowiazek spełnienia przez projekt wymagań Warunków Technicznych w aspekcie p.poż, przesłaniania, nasłonecznienia, prawidłowej wentylacji itp. w odniesieniu do istniejącej zabudowy działki sąsiedniej.

Kolejny ust. 4.2 wymienionego paragrafu dotyczy sytuacji dla wszelkich działek, bez względu na ich szerokość, w celu umożliwienia realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na zasadzie symetrii, z uwzględnieniem stanu istniejącego na sąsiednich działkach budowlanych. Punkt ten nie może być interpretowany  jako zawężenie zakresu możliwości realizacyjnych wynikających z punktu 3., lecz wręcz przeciwnie:  jako rozszerzenie możliwości realizacyjnych zabudowy w granicy dla działek o szerokości większej niż 16m.Zawarta się w artykule w dodatku do Muratora z marca 2016r. interpretacja podana przez jej autora, nie może być wykładnią obowiązujących przepisów, gdyż zawęża w sposób nie wynikający z treści aktu prawnego  możliwości realizacyjne na działkach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o szerokości mniejszej niż 16m.

(WD, AW)

 

arch. Wojciech Dobrzański,
Koordynator Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej IARP


Wróć do wszystkich opinii