partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię

Czytaj więcej:

Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.


Kraków, 1 marca 2016
aktualizacja: 31.12.2018 r.

OPINIA nr ZR 22

Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP


Dotyczy:

Jakie są wymagania dot. ocieplenia ścian wewnętrznych oddzielających pomieszczenia ogrzewane od klatek schodowych i korytarzy?

 

Zespół Rzeczoznawców przy Radzie MPOIA prezentuje swoją opinię:

 

Podstawa prawna:

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie WARUNKÓW TECHNICZNYCH jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002, Dz. Ustaw nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami, tekst ujednolicony, uwzględniający zmiany wprowadzone Dz. Ustaw z 8 grudnia 2017 roku, poz. 2285)

Załącznik nr 2. Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii:

1.1. Wartość współczynnika przenikania ciepła Uc ścian, stropów i stropodachów dla wszystkich rodzajów budynków, uwzględniając poprawki ze względu na pustki powietrzne w warstwie izolacji, łączniki mechaniczne przechodzące przez warstwę izolacyjną oraz opady na dach o odwróconym układzie warstw, obliczane zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła oraz przenoszenia ciepła przez grunt, nie mogą być większe niż wartość Uc(max) określone w poniższej tabeli:
2. Ściany wewnętrzne:
    a) Przy Dt1³ 8°C oraz oddzielające pomieszczenia ogrzewane od klatek schodowych o korytarzy – od 1 stycznia 2017 r. –1.00

 

Opinia: 

W odpowiedzi na pytanie dotyczące wymagania ocieplenia ścian wewnętrznych oddzielających pomieszczenia ogrzewane od klatek schodowych i korytarzy, wyjaśniamy:

W Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obowiązujących od stycznia 2014 roku w załączniku nr 2 WYMAGANIA IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ I INNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z OSZCZĘDNOŚCIĄ ENERGII, w punkcie 1.1. Izolacyjność cieplna  przegród  podano, że w przypadku ścian wewnętrznych oddzielających pomieszczenia ogrzewanie od klatek schodowych i korytarzy, przy występpującej różnicy temperatur większej lub równej 8°C, należy zachować współczynnik przenikania ciepła Uc(max) = 1.00.

Wymaganie to można uzyskać albo poprzez odpowiednią grubość materiału ściennego o korzystnym parametrze izolacyjności, albo poprzez zastosowanie materiału izolacyjnego, co najmniej trudno zapalnego i posiadającego dopuszczenie do stosowania w miejscu wbudowania

 

(IP, WD, AW)

 

arch. Wojciech Dobrzański,
Koordynator Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej IARP


Wróć do wszystkich opinii