partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię

Czytaj więcej:

Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.


Kraków, 01 marca 2016
aktualizacja: 31.12.2018 r

OPINIA nr ZR 21

Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP


Dotyczy:

Jakie wymagania funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej mogą stawiać dokumentacji podczas kontroli, przed przystąpieniem do użytkowania inwestycji?

 

Zespół Rzeczoznawców przy Radzie MPOIA prezentuje swoją opinię:

 

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej
( Dz. U. z 2015 poz. 2117)

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

(...) 3) scenariuszu pożarowym – należy przez to rozumieć opis sekwencji możliwych zdarzeń w czasie pożaru, reprezentatywnego dla danego miejsca jego wystąpienia lub obszaru oddziaływania,
w szczególności dla strefy pożarowej lub strefy dymowej, uwzględniający przede wszystkim:
a) sposób funkcjonowania urządzeń przeciwpożarowych, innych technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego, urządzeń użytkowych lub technologicznych, oraz ich współdziałanie i oddziaływanie na siebie,
b) rozwiązania organizacyjne niezbędne do właściwego funkcjonowania projektowanych zabezpieczeń.

§ 4. 1. Podstawę uzgodnienia stanowią dane niezbędne do stwierdzenia zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego, zależne od przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, sposobu magazynowania lub składowania, występujących w obiekcie budowlanym zagrożeń pożarowych oraz warunków technicznych obiektu budowlanego, obejmujące w szczególności:

 1. informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji;
 2. charakterystykę zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów technologicznych oraz w zależności od potrzeb charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych;
 3. informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji
  i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń;
 4. informacje o przewidywanej gęstości obciążenia ogniowego;
 5. ocenę zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych;
 6. informacje o klasie odporności pożarowej oraz klasie odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych;
 7. informacje o podziale na strefy pożarowe oraz strefy dymowe;
 8. informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym o odległości od obiektów sąsiadujących;
 9. informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób;
 10. informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności  wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej;
 11. informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu, dostosowanym do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych, z podstawową charakterystyką tych urządzeń;
 12. informacje o wyposażeniu w gaśnice;
 13. informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych,
  a w szczególności informacje o drogach pożarowych, zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie służącym do tych działań.

2. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej przedstawia się w projekcie budowlanym w całości lub w części, w zależności od rodzaju rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego i od zakresu ich występowania w obiekcie budowlanym.

§ 5. 1. Uzgodnienia projektu budowlanego dokonuje się w toku wzajemnej współpracy projektanta z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych w trakcie sporządzania przez projektanta projektu budowlanego polegającej na:
1) konsultacji rozwiązań projektowych w zakresie oceny ich zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej;
2) wymianie uwag i stanowisk w zakresie projektowanych technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego;
3) opracowaniu scenariusza pożarowego dla obiektu budowlanego objętego obowiązkiem stosowania systemu sygnalizacji pożarowej.


Opinia:

1. Zakres SCENARIUSZA POŻAROWEGO został ściśle określony w  2. pkt 3 i jest nim opis sekwencji możliwych zdarzeń w czasie pożaru, który powinien objąć:

 • sposób funkcjonowania urządzeń przeciwpożarowych, innych technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego, urządzeń użytkowych lub technologicznych, oraz ich współdziałanie i oddziaływanie na siebie,
 • rozwiązania organizacyjne niezbędne do właściwego funkcjonowania projektowanych zabezpieczeń.
  Zgodnie z 4. ust 2. przytoczonego wyżej rozporządzenia, w projekcie budowlanym przedstawia się dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej w całości lub w części, (…).

SCENARIUSZ POŻAROWY nie należy do danych wymienionych w § 4. ust 1. 

Danymi tymi są  m. in., określone w pkt.11, informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych,
innych urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu, podstawowa charakterystyka
ww. urządzeń.  Mają one zostać dostosowane do wymagań wynikających z  przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych.

2. Forma SCENARIUSZA POŻAROWEGO.
Nie została określona w obowiązujących przepisach.
W praktyce, zgodnie § 5. ust 1. forma SCENARIUSZA POŻAROWEGO zależy wyłącznie od wzajemnych ustaleń pomiędzy projektantem a rzeczoznawczą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Opinia- Scenariusz Pożarowy jest sporządzany w oparciu o uzgodniony wspólnie między Rzeczoznawcą
a Projektantem zakres niezbędnych pożarowo urządzeń, wynikających ze standardu obiektu, jego wielkości, klasy ogniowej, wyposażenia technologicznego.
(niezależnie od wymaganych prawem budowlanym i warunkami technicznymi, podstawowych zabezpieczeń p-pożarowych)

3. Obowiązek opracowania SCENARIUSZA POŻAROWEGO.
Został określony w § 5. ust 1. pkt 3 i dotyczy bezpośrednio jedynie obiektu budowlanego objętego obowiązkiem stosowania systemu sygnalizacji pożarowej. W praktyce dla pozostałych obiektów na etapie projektu budowlanego, scenariusz nie musi przybrać formy pisemnej, poza ewentualnym wprowadzeniem, przez rzeczoznawcę, uwag do uzgodnienia projektu.

Dla obiektów innych niż obiekty budowlane objęte obowiązkiem stosowania systemu sygnalizacji pożarowej, podczas czynności kontrolnych PSP, brak jest podstawy prawnej do stawiania wymogu przedłożenia scenariusza.
Obowiązek taki powstaje, jedynie w przypadku, gdy rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, w uzgodnieniu projektu budowlanego, zastrzegł taką konieczność.
Zastosowanie w projekcie budowlanym urządzeń przeciwpożarowych, o których mowa w § 4. ust 1.pkt 11 rozporządzenia, może powodować konieczność wykonania dodatkowych opracowań ułatwiających sporządzenie scenariusza jako odrębnego opracowania, jednak obowiązek ich opracowania powstaje jedynie w przypadku, gdy rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych określił to w uzgodnieniu projektu budowlanego.
Są nimi:
1. Matryca - dobór urządzeń, wykonywany przez projektantów branżowych na etapie projektu wykonawczego w zakresie swoich specjalizacji np.: wentylacja pożarowa, słabe prądy, SUG, czy SSP;
2. Algorytm - opracowanie wykonywane przez projektantów branżowych na etapie projektu wykonawczego, koordynujące współdziałanie urządzeń różnych specjalizacji;

 

SCENARIUSZ POŻAROWY sumuje  wszystkie ww. dane.
Docelową formę i treść powinien osiągnąć jako dokument powykonawczy po zainstalowaniu urządzeń, uwzględniając wszystkie warunki ochrony pożarowej, w tym ewentualny podział na strefy pożarowe, rozmieszczenie oznakowania bezpieczeństwa, hydrantów, zaworów i innych elementów ochrony przeciwpożarowej.

Decyzja co do konieczności opracowania scenariusza jako odrębnego opracowania dla obiektów innych niż obiekty objęte obowiązkiem stosowania systemu sygnalizacji pożarowej, należy do wyłącznej kompetencji rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Może to również nastąpić na indywidualny wniosek projektanta lub inwestora (właściciel, zarządca lub użytkownik) ma jednak wówczas jedynie charakter fakultatywny.

We wszystkich przypadkach decyzja o formie opracowania zależy od wzajemnych ustaleń pomiędzy projektantem
i rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

 

(I. P., P. Ch., A. W.)

arch. Wojciech Dobrzański,
Koordynator Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej IARP


Wróć do wszystkich opinii