partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię

Czytaj więcej:

Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.


Kraków, 28 września 2015
aktualizacja: 31.12.2018 r

OPINIA nr ZR 11

Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

Dotyczy:

Zasadności wymogów starostwa odnośnie postępowań zgłoszeniowych oraz umów z gestorami mediów  jako towarzyszących wystąpieniu o decyzję pozwolenia na budowę budynku.

 

Stan prawny:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669) stanowi:

art. 29.1:
Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
(…)
19 a) sieci:
a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV;
b) wodociągowych;
c) kanalizacyjnych;
d) cieplnych;
e) telekomunikacyjnych
20) przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;
20a) telekomunikacyjnych linii kablowych;
20b) kanalizacji kablowej;
(…)

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące żądania przez Starostwo Nowotarskie jednoczesnego lub wcześniejszego zgłoszenia robót budowlanych, polegających na budowie poszczególnych przyłączy lub wykazania się aktualnymi umowami z gestorami  poszczególnych sieci przed złożeniem wniosku   o pozwolenie na budowę budynku wyjaśniamy:

W znowelizowanej Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w art. 34 wykreślony został zapis w punkcie 3, który stanowił iż Projekt budowlany stosownie do potrzeb powinien zawierać (z zastrzeżeniem art. 33 ust. 2 pkt 6), oświadczenie właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych.

Z cytowanych powyżej zapisów wynika, że zarówno rozwiązania projektowe, jak i wszelkie opinie, a tym bardziej umowy z gestorami poszczególnych mediów, jako nie objęte koniecznością dołączenia do pozwolenia na budowę ani uzyskania takiego pozwolenia, nie mogą być przez przedstawicieli Starostwa żądane przy składaniu wniosku o pozwolenie na budowę budynku.

Jest dobrą wolą wybór przez projektanta, czy do projektu wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę dołącza elementy zagospodarowania i uzbrojenia terenu, objęte procedurą zgłoszenia.

Argument o braku możliwości użytkowania obiektu bez odpowiedniego wyposażenia w wymagane przepisami instalacje wraz z ich ewentualnym podłączeniem do sieci jest na etapie uzyskiwania decyzji o pozwolenie na budowę bezzasadny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ten zakres realizacji inwestycji jest niezbędny na etapie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie.

(WD, KS)


arch. Wojciech Dobrzański,
Koordynator Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej IARP


Wróć do wszystkich opinii