partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol Okno-pol Okno-pol Okno-pol

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię - interpretacja zapisów warunków technicznych odnośnie sytuowania budynku gospodarczego i garażu przy granicy z działką sąsiednią

Czytaj więcej:

Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.

 Kraków, 14 marca 2015

aktualizacja 31.12.2018 r.

OPINIA nr ZR 03

Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

Dotyczy:

Zwracam się z wnioskiem o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących słowa „długości” występującego w § 12. ust. 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 75, poz. 690), w pełnym brzmieniu „sytuowanie budynku gospodarczego i garażu o długości mniejszej niż 5,5 m i o wysokości mniejszej niż 3 m bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych”.

- czy słowo „długości” dotyczy wymiaru poziomego budynku od strony granicy z sąsiednią działką budowlaną?

- czy słowo „długości” dotyczy większego wymiaru budynku niezależnie od lokalizacji względem sąsiedniej działki budowlanej?


Do zapytania dołączono szkic pokazujący usytuowanie budynków o wymiarach w rzucie 5,5x4,75 m oraz 5,5 x 6,5 m i wysokości do 3 m w odległości 1,5 m od granicy działki budowlanej.

 

Stan prawny:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 75, poz. 690 z pózn. zm.)

Treść przepisu podlegającego zapytaniu, tj. § 12 ust. 4 pkt. 3 rozporządzenia brzmi:

4. W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, uwzględniając przepisy odrębne oraz przepisy § 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271-273, dopuszcza się:
(…)
3) budowę budynku gospodarczego lub garażu o długości nie większej niż 6,5 m i wysokości nie większej niż 3 m bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez okien i drzwi.

 

odpowiedź:

Pojęcie długości nie zostało zdefiniowane w rozporządzeniu, w związku z powyższym przyjąć należy jego ogólną, powszechnie stosowaną definicję. Wg słownika języka polskiego PWN to cecha określająca „odległość między skrajnymi punktami linii lub płaszczyzny” (patrz: http://sjp.pwn.pl/szukaj/długość.html).

W rozporządzeniu nie sprecyzowano również, że chodzi o wymiar boku budynku przyległy do granicy sąsiedniej działki budowlanej.

W związku z powyższym jako długość należy rozumieć większy wymiar rzutu poziomego budynku i nie ma znaczenia, czy wymiar ten dotyczy tego boku, który przylega do sąsiedniej działki budowlanej czy też innego boku tego budynku (na przykładu prostopadłego do granicy sąsiedniej działki budowlanej).

W zabudowie jednorodzinnej największy budynek gospodarczy lub garaż usytuowany ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości mieszczącej się w granicach 1,5 m do 3,0 m od tej granicy musi mieć wymiary w rzucie nie większe niż 6,5 m na 6,5 m oraz wysokość mniejszą niż 3,0 m.

Należy jednocześnie pamiętać o spełnieniu warunków zawartych w § 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271-273, rozpatrywanego rozporządzenia oraz o fakcie, że przepis powyższy dotyczy wyłącznie sąsiedniej działki budowlanej (a nie na przykład ewidencyjnej, czy drogowej).

 

(JW, KS)


arch. Wojciech Dobrzański,
Koordynator Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej IARP


Wróć do wszystkich opinii