partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol Okno-pol Okno-pol Okno-pol

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię

Czytaj więcej:

Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.


Kraków, 24 lipca 2020 r.

OPINIA nr ZR 163

Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

 

Treść pytania:

1. Pytanie dot. odległości miejsca postojowego dla pojazdu osoby niepełnosprawnej od okien budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Po nowelizacji Rozporządzenia o warunkach technicznych § 20 zawiera zapis, że „Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne, mogą być zbliżone bez żadnych ograniczeń do okien innych budynków." Czy należy go łączyć z § 19, w którym mowa o budynkach: „opieki zdrowotnej, w budynku oświaty i wychowania, w budynku mieszkalnym, w budynku zamieszkania zbiorowego, z wyjątkiem: hotelu, motelu, pensjonatu, domu wypoczynkowego, domu wycieczkowego, schroniska młodzieżowego i schroniska". Czy oznacza to, że budynek mieszkalny wielorodzinny nie jest zwolniony z obowiązku zachowania odległości wymienionych w § 19 ust 1 WT?

 

Podstawa prawna:

[1]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 1065)

§ 19. 1. Odległość stanowisk postojowych, w tym również zadaszonych, oraz otwartych garaży wielopoziomowych od: placu zabaw dla dzieci, boiska dla dzieci i młodzieży, okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku opieki zdrowotnej, w budynku oświaty i wychowania, w budynku mieszkalnym, w budynku zamieszkania zbiorowego, z wyjątkiem: hotelu, motelu, pensjonatu, domu wypoczynkowego, domu wycieczkowego, schroniska młodzieżowego i schroniska, nie może być mniejsza niż:

1) dla samochodów osobowych:

a) 7 m – w przypadku parkingu do 10 stanowisk postojowych włącznie,

b) 10 m – w przypadku parkingu od 11 do 60 stanowisk postojowych włącznie,

c) 20 m – w przypadku parkingu powyżej 60 stanowisk postojowych;

2) dla samochodów innych niż samochody osobowe:

a) 10 m – w przypadku parkingu do 4 stanowisk postojowych włącznie,

b) 20 m – w przypadku parkingu powyżej 4 stanowisk postojowych.

(…)

5. Zachowanie odległości, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie jest wymagane w przypadku parkingów niezadaszonych składających się z jednego albo dwóch stanowisk postojowych dla samochodów osobowych przypadających na jeden lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, zlokalizowanych przy tym budynku.

(…)

§ 20. Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne, mogą być zbliżone bez żadnych ograniczeń do okien innych budynków. Miejsca te wymagają odpowiedniego oznakowania.

 

Opinia Zespołu Rzeczoznawców:

Analizując literalnie zapisy § 20 ww. Rozporządzenia Warunki Techniczne [1] należy zastanowić się nad słusznie zadanym powyższym pytaniem – co oznacza sformułowanie do okien „innych budynków”, które dotyczy możliwości zbliżenia do budynków bez żadnych ograniczeń odległościowych miejsc postojowych dla samochodów osób z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne? Czy sformułowanie w § 20 WT „innych budynków” oznacza tutaj budynki inne, niż wpisane do wcześniejszego § 19 ust. 1?

Odpowiedź na to pytanie otrzymujemy analizując poprzednią (zmienioną obecnie) wersję § 20 WT, który w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2018 r zawierał następujący zapis: „§ 20. Miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne, mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 5 m od okien budynku mieszkalnego wielorodzinnego i zamieszkania zbiorowego oraz zbliżone bez żadnych ograniczeń do innych budynków. Miejsca te wymagają odpowiedniego oznakowania.” Warszawa, dnia 18 września 2015 r. Poz. 1422 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 

Wnioski:

Poprzednie zapisy § 20. Rozporządzenia Warunki Techniczne, obowiązujące przed 1.01.2018 r. pozwalały na zbliżenie stanowisk postojowych dla samochodów osobowych z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne, do okien wszystkich budynków, za wyjątkiem budynku mieszkalnego wielorodzinnego i zamieszkania zbiorowego. Od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w tych budynkach należało zachować odległość min. 5 m. Ograniczenie to zostało zniesione w ramach zmian wprowadzonych do WT. Wprowadzając powyższą zmianę obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. Ustawodawca dopuścił zbliżenie bez ograniczeń, miejsc postojowych dla samochodów z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne, również do okien budynku mieszkalnego wielorodzinnego i zamieszkania zbiorowego. 

 

Wobec powyższego należy wnioskować, że stanowiska postojowe, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne, mogą być zbliżone obecnie bez ograniczeń odległościowych, zarówno do okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym i w budynku zamieszkania zbiorowego, jak i do okien innych budynków (co było już wcześniej dopuszczone). Słowo „innych” pojawia się w obecnej treści paragrafu 20 WT jako pozostałość poprzedniego brzmienia tego przepisu. 

(KS)


arch. Wojciech Dobrzański,
Koordynator Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej IARP

 


Wróć do wszystkich opinii