partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię

Czytaj więcej:

Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.


Kraków, 18 czerwca 2020 r.

OPINIA nr ZR 159

Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

 

 

Treść pytania:

Proszę o uzyskanie stanowiska (interpretację przepisów) w sprawie szerokości miejsca postojowego zlokalizowanego w garażu podziemnym, które ograniczone jest z obu stron przeszkodami stałymi w postaci ścian nośnych obiektu w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Deweloper złożył wniosek o pozwolenie na budowę końcem 2017 r.

(W omawianym przypadku) całkowita szerokość w świetle pomiędzy ścianami to 2,45 (fot. 1). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie sprzed 2018 r. stanowiska postojowe w garażu powinny mieć co najmniej szerokość 2,3 m i długość 5,0 m, z zachowaniem odległości między bokiem samochodu a ścianą lub słupem – co najmniej 0,5 m Rozporządzenie nie określa, w jaki sposób na miejscu postojowym zaparkowany ma być samochód – w związku z tym może on być zaparkowany dowolnie na całym obszarze wyznaczonym jako miejsce postojowe, a więc licując pojazd z linią p-18 wyznaczającą miejsce o szerokości 2,30 m niezależnie z prawej czy lewej strony powinno być zachowane 0,5 m tak, że w moim  rozumieniu minimalna szerokość takiego miejsca powinna wynosić 2,3 + 0,5 = 2,8 m.

 

pastedGraphic.png

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoje stanowisko:

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Dz.U.2015.1422 (obowiązujący w momencie składania wniosku do PNB)

§ 104. 1. Dojazd (droga manewrowa) do stanowisk postojowych w garażu jednoprzestrzennym (bez ścian wewnętrznych) powinien mieć szerokość dostosowaną do warunków ruchu takich samochodów, jakie mają być przechowywane, oraz do sposobu ich usytuowania w stosunku do osi drogi, ale co najmniej:

1) przy usytuowaniu prostopadłym – 5,7 m,

2) przy usytuowaniu pod kątem 60° – 4 m,

3) przy usytuowaniu pod kątem 45° – 3,5 m,

4) przy usytuowaniu równoległym – 3 m.

2. Dopuszcza się zmniejszenie wymiaru, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, do 5,0 m, jeżeli stanowiska postojowe mają szerokość co najmniej 2,5 m.

3. Stanowiska postojowe w garażu powinny mieć co najmniej szerokość 2,3 m i długość 5,0 m, z zachowaniem odległości między bokiem samochodu a ścianą lub słupem – co najmniej 0,5 m.

(…)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. 2019 poz. 1065) (obowiązujący w momencie wydania opinii )

§ 330. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się, z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 i § 207 ust. 2, jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia: 

1)  został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i wnioski te zostały opracowane na podstawie dotychczasowych przepisów; 

(…)

Odpowiedź:

Jeżeli przepisy nie będą nakazywać inaczej, budynek powinien być realizowany zgodnie z projektem budowlanym, który powinien przedstawiać rozwiązania obowiązujące w momencie składania wniosku o pozwolenie na budowę. Taką sytuację  mamy w omawianej sprawie. Wykonano miejsce postojowe zgodne z przepisami obowiązującymi w 2017 roku (przy założeniu spełnienia warunku § 104.2, dotyczącego szerokości drogi manewrowej). Można domyślić się, że przedstawione wątpliwości wynikają z ewolucji wymagań dot. miejsc postojowych m.in. w garażach, podanych w WT po wprowadzeniu zmian w latach późniejszych.

Reasumując, przedstawione na fotografii miejsce postojowe odpowiada warunkom określonym w § 104.3 WT obowiązującym na moment złożenia wniosku o PNB.

Miejsce to posiada wymaganą długość oraz szerokość – czyli co najmniej 2,3 m. Warunek zachowania odległości między bokiem samochodu a ścianą lub słupem – co najmniej 0,5 m – może być spełniony przez małe samochody. Przykładem tego typu pojazdów mogą być popularne niedawno modele samochodów np. fiat 126p oraz daewoo tico,  pozwalające na spełnienie tych przepisów przy centralnej pozycji na stanowisku postojowym.

pastedGraphic_1.png

pozyskane ze strony: https://www.autocentrum.pl/

pastedGraphic_2.png

pozyskane ze strony: https://www.beamng.com/threads/daewoo-tico-fino.4756/

 

Oczywiste jest, że popularne obecnie pojazdy wymagają, dla wygodnego z nich korzystania, szerszego miejsca  postojowego, ale jest to jednak sprawa odmiennego standardu w porównaniu do obecnie obowiązującej szerokości takiego stanowiska  tj. 2,5 m (+ wymagany dystans do ściany lub słupa) a nie braku spełnienia wymagań architektonicznych. Starsza wersja przepisów była nieprecyzyjna, nie tylko nie definiowała jak duży samochód ustawodawca miał na myśli, ale także nie wskazywała w jakiej pozycji względem stanowiska pojazd ma być zaparkowany. Obecna wersja zapisów w tej sprawie jest bardziej precyzyjna ale nadal niedoskonała. Nie wiadomo czy wymagana „odległość między dłuższą krawędzią stanowiska postojowego a ścianą powinna wynosić co najmniej 0,3 m” dotyczy tylko ściany równoległej do tego boku czy też każdej ściany (w tym prostopadłej). Nie wiadomo także jak mierzyć odległość od słupa, i jaką metodę otwierania drzwi należy przyjąć? Tu przychodzą na myśl różne typy pojazdów, w tym: Mercedes 300 SL Gullwing albo Peugeot 1007.

pastedGraphic_3.pngpastedGraphic_4.png

pozyskane ze strony: https://www.autocentrum.pl/ oraz https://www.motofakty.pl/

(KD)

 


arch. Wojciech Dobrzański,
Koordynator Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej IARP

 


Wróć do wszystkich opinii