partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię

Czytaj więcej:

Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.


Kraków, 8 maja 2020 r.

OPINIA nr ZR 157

Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

 

 

Treść pytania:

W przypadku, kiedy jedna działka budowlana jest podzielona w MPZP na dwa tereny o różnym przeznaczeniu (oba umożliwiające zabudowę), rozdzielone linią rozgraniczającą, czy na takiej działce istnieje możliwość usytuowania jednego budynku tak, aby znajdował się na dwóch terenach o różnym przeznaczeniu (na linii rozgraniczającej) i jednocześnie spełniał wymagania i parametry dla obu jednostek planu?

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoje stanowisko:

Podstawa prawna:

Obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Opinia Zespołu Rzeczoznawców:

Istnieje możliwość usytuowania jednego budynku na działce budowlanej, która podzielona jest w MPZP linią rozgraniczającą na dwa tereny o różnym przeznaczeniu (oba umożliwiające zabudowę) w taki sposób, aby linia rozgraniczająca tereny przebiegała przez budynek. Warunkiem takiej lokalizacji jest spełnienie wymagań i parametrów obowiązujących dla obu terenów planu.

W takim przypadku należy w części budynku i zagospodarowania znajdujących się w granicach danego terenu planu bardzo dokładnie spełnić podstawowe wymogi (takie jak np. przeznaczenie terenu, linie rozgraniczające itp.) oraz wszystkie wymagane wskaźniki (np. intensywność zabudowy, wysokość zabudowy, wymagany teren biologicznie czynny itp.) obowiązujące dla tego terenu planu.

W zakresie pozostałych wymogów obu terenów planu, które nie są tak precyzyjne, należy zastosować interpretacje, które pozwolą stworzyć optymalne rozwiązania w celu harmonijnego zaprojektowania całości budynku i zagospodarowania. Interpretacje te nie mogą naruszać ustaleń żadnego z terenów.

Z racji tego, że na działce położonej w granicach obowiązywania dwóch różnych terenów MPZP (posiadających różne wymogi i parametry), projektowany jest jeden budynek – szczegółowe zaprojektowanie tego budynku będzie mniej lub bardziej skomplikowane. Rozwiązania projektowe wynikać będą z drobiazgowej analizy porównawczej wymogów i wskaźników obu terenów MPZP.

(KS)


arch. Wojciech Dobrzański,
Koordynator Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej IARP

 


Wróć do wszystkich opinii