partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię

Czytaj więcej:

Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.


Kraków, 15 kwietnia 2020 r.

OPINIA nr ZR 153

Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

 

Treść zapytania:

„Budynek położony będzie na działce która jest ze spadkiem 5,6%. Po przeanalizowaniu potrzeb Inwestora oraz zapisów MPZP Gminy Jabłonka stwierdziłem że aby utrzymać wymaganą wysokość budynków mieszkalnych, która wynosi 10 m musimy zaprojektować nowy przebieg terenu poprzez nasypanie ziemi i utworzenie skarp wokół budynku. Chciałem Państwa zapytać czy moje rozumowanie jest słuszne”

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoje stanowisko:

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XV/143/2004 Rady Gminy Jabłonka z dnia 22 marca 2004 r. z późniejszymi zmianami

Wybrane zapisy MPZP GMINY JABŁONKA – definicja wysokości budynku:

§ 2 ust. 1 punkt 6)  wysokości budynku – rozumie się przez to wysokość liczoną od rzędnej poziomu przyległego terenu do rzędnej kalenicy dachu budynku; jeżeli budynek położony jest na stoku, rzędną terenu mierzy się na osi rzutu budynku prostopadłej do linii spadku stoku.

Odpowiedź:

Na wstępie zaznaczyć należy, że wskazany problem jest dwojakiego rodzaju:

  • Jak praktycznie zastosować wskazaną w planie miejscowym definicję?
  • czy „likwidacja” stoku poprzez wypoziomowanie terenu jest rozwiązaniem uprawnionym?

Niestety w interesującym nas zakresie zapisy planu miejscowego nie są jednoznaczne ani nie są wystarczająco precyzyjne. Możemy jednak określić intencje prawodawcy powodujące wprowadzenie tych zapisów.

  1. Definicja nie określa czy poziom przyległego terenu dotyczy terenu istniejącego czy projektowanego.
  2. Użyte w definicji określenie „osi rzutu budynku” nie wskazuje jak tą oś wytyczyć szczególnie przy rozbudowanym rzucie budynku czy usytuowaniu nieprostopadłym do spadku.
  3. W rozpatrywanym przypadku (warunki proste) możemy to zrobić jak przedstawiono na poniższym rysunku.

 

Wnioski:

Jak wykazano powyżej nie ma możliwości jednoznacznie literalnie zinterpretować tego zapisu planu. Wobec czego rozważyć należy czy zaproponowane przez pytającego rozwiązania są w zgodzie z „duchem” tych zapisów.

Jako, że intencją zapisu było ograniczenie wysokości brył budynków w powiązaniach przestrzennych dla terenu istniejącego na czas powstawania MPZP to uznać należy, że definicja wysokości odnosi się do terenu istniejącego, a nie projektowanego.

Wobec czego spełnieniem wymogu planu jest takie usytuowanie budynku by wysokość spełniała warunki zapisu, a nie dostosowywanie terenu do wymaganej wysokości.

(ŁS, MB)


arch. Wojciech Dobrzański,
Koordynator Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej IARP

 


Wróć do wszystkich opinii