partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol Okno-pol Okno-pol Okno-pol

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię

Czytaj więcej:

Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.


Kraków, 25 września 2019 r.

OPINIA nr ZR 132

Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

 

Treść zapytania:

Opierając się na OPINII nr ZR 109 Zespołu rzeczoznawców przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, na zapisach Prawa Budowlanego zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane domniemam, że można uznać za nieistotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego zmiany polegające na zmianie elementów wpływających na ochronę pożarową budynku, m. in.:  

  1. zmiana w zakresie rozmieszczenia i lokalizacji hydrantów,
  2. zmiana w zakresie instalacji sygnalizacji pożaru i sposobu powiadamiania o pożarze, sposobu napowietrzania i oddymiania,
  3. zmiana podziału na strefy pożarowe, określenie nowych zasad kształtowania przegród, zmiana tras prowadzenia przewodów, lokalizacji systemów DSO i wszelkich związanych z zabezpieczeniem pożarowym budynku.

Zakres opracowania zabezpieczenia pożarowego po zmianie dotyczy całego budynku. Projekt zmian został sporządzony zgodnie z przepisami prawa, nie pogarszając warunków ochrony pożarowej budynku oraz został uzgodniony przez uprawnionego rzeczoznawcę do spraw ochrony pożarowej
i uzyskano dla zmiany odstępstwo od warunków technicznych u Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Projekt obecnie realizowany zgodnie z pozwoleniem na budowę posiadał stosowną ekspertyzę pożarową uzgodnioną przez uprawnionego rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń pożarowych oraz odstępstwo od warunków technicznych zatwierdzone przez MKWPSP.

Proszę o opinię, czy mogę uznać zmiany wg powyższego opisu za nieistotne i zastosować rysunki zamienne do projektu z obecnym pozwoleniem na budowę, czy będę jednak musiała przeprowadzić procedurę uzyskania zmiany pozwolenia na budowę na podstawie projektu zamiennego?

Ważnym aspektem w tej sprawie jest interpretacja Nadzoru Budowlanego (PINB) z Chrzanowa, który staje na stanowisku, że zmiany w zakresie ochrony p.poż. są bezwzględnie zmianami istotnymi. Nie podano mi stanowiska w odniesieniu do konkretnego zapisu prawnego, tylko jako informację ogólną.


Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoje stanowisko:

Podstawa prawna:

Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414

U S TAWA  z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane1  Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414  z póź. zm.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.

 

Opinia Zespołu Rzeczoznawców:

 

Tematyka dotycząca określenia wysokości budynku została poruszona już w opinii nr ZR109  z dnia 14 .03. 2018r. W/w opinię można by nieco rozwinąć i zwrócić uwagę m.in. na różnicę pomiędzy uzgodnieniem projektu budowlanego przez rzeczoznawcę do spraw p.poż a spełnieniem cech projektowanego obiektu, które wskazują na  konieczność uzgadniania takiego  projektu budowlanego. Jeżeli w obiekcie, w którym nie ma konieczności dokonywania wspomnianego uzgodnienia dokonano zmian w zakresie rozwiązań dot. bezpieczeństwa pożarowego – to zmiany takie w żaden sposób nie wymuszają konieczności pozyskania zamiennego pozwolenia na budowę i nie jest równocześnie  potrzebne w tego typu uzgodnienie.

Natomiast opisana w pytaniu sytuacja jest inna i równocześnie  klarowna. Mamy tu do czynienia
z sytuacją opisaną wprost w artykule Art. 36 a pkt 5a  czyli n
ie ma tu istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego. Co wynika nie tylko z literalnego brzmienia zapisów  ustawy jak
i też celowości zapisów.

 

Poniżej szczegółowa analiza zapisów Art.36a w nawiązaniu do zadanego pytania.

 

Art. 36a. 1.  Istotne  odstąpienie  od  zatwierdzonego  projektu  budowlanego  lub  innych warunków  pozwolenia  na  budowę  jest  dopuszczalne  jedynie  po  uzyskaniu decyzji  o  zmianie  pozwolenia  na  budowę  wydanej  przez  organ  administracji architektoniczno-budowlanej.

1a. Istotne odstąpienie od projektu budowlanego złożonego wraz ze zgłoszeniem budowy,  o której mowa w art. 29  ust. 1  pkt 1a- tj. parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2,

 2b-tj.wolno  stojących  parterowych  budynków  stacji  transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;

i 19a tj- sieci: a)  elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, b)  wodociągowych, c)  kanalizacyjnych, d)  cieplnych, e)  telekomunikacyjnych,

  lub  przebudowy,  o której mowa w art. 29  ust. 2  pkt 1b tj.-przebudowie  przegród  zewnętrznych  oraz  elementów  konstrukcyjnych budynków  mieszkalnych  jednorodzinnych,  o ile  nie  prowadzi  ona  do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków; wobec  którego  organ  administracji  architektoniczno-budowlanej  nie wniósł  sprzeciwu,  jest  dopuszczalne  jedynie  po  uzyskaniu  decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącej całego zamierzenia budowlanego.

2. Organ administracji architektoniczno-budowlanej  uchyla  decyzje o pozwoleniu  na  budowę,  w przypadku  wydania  decyzji,  o której  mowa  w art. 51

ust. 1 pkt 3.tj. w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych  warunków  pozwolenia  na  budowę  –  nakłada,  określając  termin wykonania,  obowiązek  sporządzenia  i przedstawienia  projektu  budowlanego zamiennego,  uwzględniającego  zmiany wynikające  z dotychczas wykonanych robót budowlanych oraz – w razie potrzeby – wykonania określonych czynności lub  robót  budowlanych  w celu  doprowadzenia  wykonywanych  robót budowlanych  do  stanu  zgodnego  z prawem;  przepisy  dotyczące  projektu budowlanego stosuje się odpowiednio do zakresu tych zmian.

1a. W przypadku istotnego odstąpienia od projektu budowlanego z naruszeniem art. 36a ust. 1a, przepisy ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

3. W postępowaniu w sprawie zmiany  decyzji  o pozwoleniu  na  budowę,  przepisy art. 32–35 stosuje się odpowiednio do zakresu tej zmiany.

4. (uchylony)

5. Istotne  odstąpienie  od  zatwierdzonego  projektu  budowlanego  lub  innych warunków pozwolenia na budowę stanowi odstąpienie w zakresie:

1)  projektu  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  z wyjątkiem  urządzeń budowlanych oraz obiektów małej architektury; - NIE WYSTĘPUJE

2)  charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy,  wysokości,  długości,  szerokości  i  liczby  kondygnacji  obiektu budowlanego, z zastrzeżeniem ust. 5a; - NIE WYSTĘPUJE

3)  zapewnienia  warunków  niezbędnych  do  korzystania  z obiektu  budowlanego przez  osoby  niepełnosprawne,  o których mowa w art. 1 Konwencji  o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze; - NIE WYSTĘPUJE

4)  zmiany  zamierzonego  sposobu  użytkowania  obiektu  budowlanego  lub  jego części; - NIE WYSTĘPUJE

5)  ustaleń  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego,  innych  aktów prawa miejscowego  lub  decyzji  o  warunkach  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu; - NIE WYSTĘPUJE

6)  wymagającym  uzyskania  lub  zmiany  uzgodnień  lub  pozwoleń,  które  są wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia:

  1. a) budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, lub
  2. b) przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b. – TAK

5a. Nie jest istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę zmiana wysokości, szerokości lub długości obiektu  budowlanego  niebędącego  obiektem  liniowym,  jeżeli  odstąpienie  łącznie spełnia następujące warunki:

1)  nie  przekracza  2%  wysokości,  szerokości  lub  długości  obiektu  budowlanego określonych w projekcie budowlanym; - TAK

2)  nie zwiększa obszaru oddziaływania obiektu; - TAK

3)  nie  mieści  się  w  zakresie  odstępstw,  o  których  mowa  w  ust.  5  pkt  3–6, z wyjątkiem  odstępstwa  od  projektowanych  warunków  ochrony przeciwpożarowej,  jeżeli  odstępstwo  zostało  uzgodnione  z  rzeczoznawcą  do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;

-dokonano uzgodnienia i uzyskano dla zmiany odstępstwo od warunków technicznych u Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej - TAK

4)  nie narusza przepisów techniczno-budowlanych. – TAK

6. Projektant dokonuje kwalifikacji  zamierzonego  odstąpienia  od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, a w przypadku uznania, że jest ono nieistotne, obowiązany jest zamieścić w projekcie budowlanym  odpowiednie  informacje  (rysunek  i  opis)  dotyczące  tego  odstąpienia. Nieistotne  odstąpienie  od  zatwierdzonego  projektu  budowlanego  lub  innych warunków  pozwolenia  na  budowę  nie  wymaga  uzyskania  decyzji  o  zmianie  pozwolenia na budowę.

 

(KD, WD)

 
arch. Wojciech Dobrzański,
Koordynator Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej IARP

 


Wróć do wszystkich opinii