partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię

Czytaj więcej:

Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.


Kraków, 18 grudnia 2019 r.

OPINIA nr ZR 140

Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

 

Treść zapytania:

Czy w świetle zapisów §72 WT w pomieszczaniu sypialni w budynku zamieszkania zbiorowego przestrzeń pomieszczenia poniżej 1,9m jego wysokości może być nie odseparowana od przestrzeni powyżej 1,9m wysokości pomieszczenia. Czy poniżej wartości 1,9m dopuszczalne jest swobodny dostęp człowieka, jako gościa lub pracownika np. sprzątającego.  Czy też powinna być wygrodzona przykładowo ścianką lub przynajmniej elementami wyposażenia wnętrza jak szafka lub komoda. Czy w świetle §72 WT możliwe jest zaprojektowanie okna dachowego z dostępem do niego poniżej  wysokości 1,9m takiego pomieszczenia


Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoje stanowisko:

Podstawa prawna:

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. 2019 poz. 1065)

§ 72.

  1. Wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna odpowiadać wymaganiom określonym w poniższej tabeli, jeżeli przepisy odrębne, w tym dotyczące pomieszczeń pracy i pomieszczeń służby zdrowia, nie określają innych wymagań:

Rodzaj pomieszczenia (sposób użytkowania)

Minimalna wysokość w świetle (m)

Pokoje w budynkach mieszkalnych oraz sypialnie 1-4-osobowe w budynkach zamieszkania zbiorowego

2,5*)

Pokoje na poddaszu w budynkach jednorodzinnych i mieszkalnych zagrodowych oraz pomieszczenia w budynkach rekreacji indywidualnej

2,2*)

Pomieszczenia do pracy **), nauki i innych celów, w których nie występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, przeznaczone na stały lub czasowy pobyt:

a) nie więcej niż 4 osób

2,5

b) więcej niż 4 osób

3,0

Pomieszczenia jak wyżej, lecz usytuowane na antresoli, jeżeli nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia

2,2

Pomieszczenia do pracy **) i innych celów, w których występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia

3,3

Pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi, jak dyżurki, portiernie, kantory, kioski, w tym kioski usytuowane w halach dworcowych, wystawowych, handlowych, sportowych, jeżeli nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia

2,2*)

Pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi:

a) jeżeli nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia

2,2*)

b) jeżeli występują czynniki szkodliwe dla zdrowia

2,5

*) Przy stropach pochyłych jest to wysokość średnia liczona między największą a najmniejszą wysokością pomieszczenia, lecz nie mniejszą niż 1,9 m. Przestrzeni o wysokości poniżej 1,9 m nie zalicza się do odpowiadającej przeznaczeniu danego pomieszczenia.

**) Wymagania dotyczące minimalnej wysokości pomieszczeń w zakładach pracy określają przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy.Opinia Zespołu Rzeczoznawców:

      Treść pytania odnosi się do odnośnika określonego gwiazdką przy niektórych wymienionych w tabeli (nie tylko budynkach zamieszkania zbiorowego) minimalnych wysokościach pomieszczeń.

      Odnośnik ten stanowi określenie (instrukcję), w jaki sposób obliczać średnią wysokość pomieszczeń w wypadku lokalizacji ich pod stropem pochyłym, i służyć ma tylko do tego celu!

      Wysokość pomieszczenia ze stropem pochyłym, w wypadku gdy najniższa wysokość jest mniejsza od 1,9m, to średnia arytmetyczna wysokości w najwyższym punkcie pomieszczenia i wartości 1,9m, podczas gdy dowolna wysokość poniżej 1,9m nie jest brana pod uwagę przy obliczaniu średniej wysokości pomieszczenia.

      Odnośnik ten, a za tym przepis, nie reguluje w żaden sposób rozwiązań przestrzennych pomieszczenia, lokalizacji okien, nie ogranicza sposobów jego użytkowania, i nie wymaga jakiegokolwiek wydzielania przestrzeni poniżej 1,9m. Nie reguluje też sposobu użytkowania przestrzeni poniżej 1,9m.

      Nadmienić trzeba, że przy lokalizacji okien należy (bez względu na wysokość pomieszczenia) stosować zapisy zawarte w §299 i §301 rozporządzenia.


(ŁS)

 
arch. Wojciech Dobrzański,
Koordynator Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej IARP

 


Wróć do wszystkich opinii