partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię

Czytaj więcej:

Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.


Kraków, 22 listopada 2019 r.

OPINIA nr ZR 137

Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

 

Treść zapytania:

Inwestycja: zespół budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

(Cyt) ”.....Ze względu na brak istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków, zaprojektowano zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe. Takie rozwiązanie dopuszcza miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Kolna-Obszar Łąkowy (uchwała nr XCV/2487/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2018r.), na terenie którego znajduje się projektowana inwestycja…”(koniec cyt.).

Inwestycja ta wymaga zgody Ministra na odstępstwo od przepisu § 34 ust. 1 WT, ze względu jej lokalizację tj. na terenie Bielańsko – Tynieckiego Parku Krajobrazowego - na obszarze podlegającym szczególnej ochronie środowiska.


Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoje stanowisko:

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o Ochronie Przyrody.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianamiOpinia Zespołu Rzeczoznawców:

Przepis §34 ust. 1 WT stanowi: „zbiorniki na nieczystości ciekłe mogą być sytuowane tylko na działkach budowlanych niemających możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, przy czym nie dopuszcza się ich sytuowania na obszarach podlegających szczególnej ochronie środowiska i narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz na terenach zalewowych”

 

Obszary podlegające szczególnej ochronie zdefiniowano w art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, który brzmi:

Art. 6. 1.

Formami ochrony przyrody są:

1) parki narodowe;

2) rezerwaty przyrody;

3) parki krajobrazowe;

4) obszary chronionego krajobrazu;

5) obszary Natura 2000;

6) pomniki przyrody;

7) stanowiska dokumentacyjne;

8) użytki ekologiczne;

9) zespoły przyrodniczo-krajobrazowe;

10) ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

 

Przedstawiony przypadek  dot. inwestycji usytuowanej w Bielańsko – Tynieckim Parku Krajobrazowym tj. w obszarze podlegającym ochronie środowiska oraz w terenach zalewowych (obszar miejscowego planu Kolna – Obszar Łąkowy pozostaje w zasięgu obszaru narażonego na powodzie). Zatem zgodnie z w.w przepisem wynika, iż nie ma możliwości lokalizacji zbiorników na nieczystości ciekłe na obszarach podlegających szczególnej ochronie środowiska i narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz na terenach zalewowych.


(EK)

 
arch. Wojciech Dobrzański,
Koordynator Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej IARP

 


Wróć do wszystkich opinii