partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię

Czytaj więcej:

Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.


Kraków, 21 listopada 2019 r.

OPINIA nr ZR 136

Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

 

Treść zapytania:

Proszę o interpretację § 84. 1. W budynku użyteczności publicznej i zakładu pracy należy urządzić ustępy ogólnodostępne. Jeżeli liczba osób w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi na danej kondygnacji jest mniejsza od 10, dopuszcza się umieszczenie ustępu na najbliższej, wyższej lub niższej kondygnacji.
1a.Ustępow ogólnodostępnych, o których mowa w ust. 1, nie urządza się w budynku obsługi bankowej, handlu lub usług o powierzchni użytkowej do 100 m2 włącznie, w zakresie:

Czy w lokalu handlowym powyżej 100 m2 jest konieczność projektowania toalety ogólnodostępnej ?

Czy zapis 1a. mówiący, że ustępów ogólnodostępnych nie urządza się w budynku obsługi handlu dotyczy wszystkich lokali handlowych czy tylko tych poniżej 100 m2?


Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoje stanowisko:

Podstawa prawna:

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Warunki Techniczne) (z dnia 12 kwietnia 2002r. z późniejszymi zmianami.)

§ 84.

1. W budynku użyteczności publicznej i zakładu pracy należy urządzić ustępy ogólnodostępne. Jeżeli liczba osób w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi na danej kondygnacji jest mniejsza od 10, dopuszcza się umieszczenie ustępu na najbliższej, wyższej lub niższej kondygnacji.

1a. Ustępów ogólnodostępnych, o których mowa w ust. 1, nie urządza się w budynku obsługi bankowej, handlu lub usług o powierzchni użytkowej do 100 m2 włącznie.Opinia Zespołu Rzeczoznawców:

Cytowany powyżej przepis mówi o konieczności zapewnienia toalety ogólnodostępnej w każdym budynku użyteczności publicznej i zakładu pracy.  Zgodnie z obowiązującą definicją za budynek użyteczności publicznej -  uznaje się  budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny. Należy zaznaczyć, że każdy z wyżej wymienionych z wyjątkiem budynku kultu religijnego, jest  jednocześnie zakładem pracy.

Przepis 1a. paragrafu 84 zwalnia z zapewnienia toalety ogólnodostępnej obiekty o funkcji handlowej, usługowej i obsługi bankowej o powierzchni do 100 m2 włącznie. Zatem ustępów ogólnodostępnych nie urządza się w budynku obsługi handlu poniżej 100 m2 włącznie.

Jednocześnie zdaniem tutejszego Zespołu,  w myśl dobrej praktyki projektowej leży zapewnienie toalety w każdym lokalu użytkowym niezależnie od jego wielkości, a zgodnie z rozporządzeniem w każdym, którego powierzchnia przekracza 100 m2 niezależnie czy jest wbudowany w obiekt użyteczności publicznej, czy budynek mieszkalno-usługowy.


(KR)

 
arch. Wojciech Dobrzański,
Koordynator Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej IARP

 


Wróć do wszystkich opinii