partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię

Czytaj więcej:

Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.


Kraków, 15 października 2019 r.

OPINIA nr ZR 135

Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

 

Treść zapytania:

Proszę o zinterpretowanie par 68 Rozporządzenia o warunkach technicznych, w którym w tabeli podano dla pozycji "garaże wbudowane i wolno stojące (wielostanowiskowe) oraz budynki usługowe, w których zatrudnia się do 10" wysokość stopnia schodów jako 19cm i szerokość jako 0,9m. 

W sposób oczywisty dotyczy to komunikacji w garażach wielostanowiskowych, natomiast czy w projektowanym budynku wielorodzinnym schody z poziomu wejścia (parteru będącego kondygnacją mieszkalną) na poziom garażu jednokondygnacyjnego podziemnego mogą mieć wysokość 19cm i szerokość 90cm?


Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoje stanowisko:

Podstawa prawna:

Jakie graniczne wymiary powinny mieć schody stałe w projektowanym budynku wielorodzinnym prowadzące z parteru będącego kondygnacją mieszkalną (poziomu wejścia do budynku) na poziom jednokondygnacyjnego garażu podziemnego?

Stan prawny:

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Warunki Techniczne) (z dnia 12 kwietnia 2002r. z późniejszymi zmianami.)

(…) Rozdział 4 Schody i pochylnie § 68. ust. 1. Graniczne wymiary schodów stałych w budynkach o różnym przeznaczeniu określa tabela:

 

Przeznaczenie budynków

Minimalna szerokość użytkowa (m)

Maksymalna
wysokość

 

biegu

spocznika

stopni (m)

1

2

3

4

Garaże wbudowane i wolno stojące (wielostanowiskowe)
oraz budynki usługowe, w których zatrudnia się do 10 osób

 

0,9

 

0,9

 

0,19

 

Opinia Zespołu Rzeczoznawców:

Cytowany powyżej przepis dotyczy schodów we wszystkich wielostanowiskowych garażach wbudowanych i wolno stojących. Odnosi się on również do schodów prowadzących z poziomu parteru będącego kondygnacją mieszkalną budynku wielorodzinnego, stanowiącego równocześnie poziom wejścia do budynku, na poziom jednokondygnacyjnego garażu podziemnego. Stosując ten przepis należy równocześnie spełnić wymogi wszystkich pozostałych przepisów Warunków Technicznych dotyczące schodów stałych. tj. § 68. ust. 4., § 69. ust 1 i ust. 4 oraz § 71. Ust 4.


(KS)

 
arch. Wojciech Dobrzański,
Koordynator Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej IARP

 


Wróć do wszystkich opinii