partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię

Czytaj więcej:

Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.


Kraków, 19. sierpnia 2016
aktualizacja: 31.12.2018 r

OPINIA nr ZR 35

Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

 

Treść zapytania:

Czy zgłoszenie „wolnostojących parterowych budynków gospodarczych w tym garaży, altan …. (art29. ust. 1 pkt 2) wymaga dostosowania tych budynków do Miejscowego Planu Zagospodarowania w zakresie nachylenia dachu, rodzaju pokrycia dachu, wykończenia elewacji itd.

Jeżeli tak to nie ma możliwości ustawienia legalnie garażu typu „blaszak”, bo trudno jest na blaszaku robić np. dach dwuspadowy o nachyleniu 37 -45 pokryty dachówką itd.

 

Zespół Rzeczoznawców przy Radzie MPOIA przedstawia swoje stanowisko:

Podstawa prawna:

Ustawa PRAWO BUDOWLANE  z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami

Art. 30.ust. 6

Właściwy organ wnosi sprzeciw jeżeli: (…)

pkt. 2) budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub inne przepisy;

(…)

 

Opinia:

Z cytowanych regulacji wynika:

Obiekty wznoszone na podstawie zgłoszenia, w przypadku kiedy na danym obszarze uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego muszą być zgodne z tym planem.

Dotyczy to zarówno przeznaczenia działki w planie, jak również parametrów jakie powinny posiadać budynki  - kąta  nachylenia dachu, jego pokrycia, wykończenia elewacji itp.


(MB, AW)

 

Podstawa prawna:

[1] Dz.U.z 2015 r., poz. 1422 t.j. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.


arch. Wojciech Dobrzański,
Koordynator Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej IARP


Wróć do wszystkich opinii