partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię

Czytaj więcej:

Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.


Kraków, 31 października 2015
aktualizacja: 31.12.2018 r

OPINIA nr ZR 15

Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

Dotyczy: 

  1. Konieczności zapewnienia wentylacji pomieszczenia garderoby,
  2. Odpowiedzialności projektanta za błąd projektowy polegający na niezaprojektowaniu wymaganej wentylacji w pomieszczeniu w którym wentylacja ta jest wymagana

 

Stan prawny:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:
§ 147 ust.2. Wentylację mechaniczną lub grawitacyjną należy zapewnić w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, w pomieszczeniach bez otwieranych okien, a także w innych pomieszczeniach, w których ze względów zdrowotnych, technologicznych lub bezpieczeństwa konieczne jest zapewnienie wymiany powietrza.

 

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. 2001 nr 5 poz. 42 z późniejszymi zmianami):

Art. 25 ust. 1. Okręgowy sąd dyscyplinarny rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej określonej w ustawie – Prawo budowlane oraz sprawy dyscyplinarne członków okręgowej izby wniesione przez okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej lub okręgową radę izby.

(…)

Art. 26. Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej:

1) prowadzi postępowania wyjaśniające oraz sprawuje funkcje oskarżyciela w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej członków izb architektów oraz inżynierów budownictwa i dyscyplinarnej członków okręgowej izby

(…)

 

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie dotyczące konieczności zaprojektowania wentylacji w pomieszczeniu nie posiadającym otwieranych okien przedstawiamy nasze stanowisko:

Zgodnie z w/w zapisem Rozporządzenia jw. pomieszczenie garderoby nieposiadające otwieranego okna powinno posiadać wentylację grawitacyjną lub mechaniczną.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące odpowiedzialności projektanta za błąd projektowy polegający na niezaprojektowaniu w pomieszczeniu wymaganej przepisami techniczno-budowlanymi wentylacji przedstawiamy nasze stanowisko:

Zespół Rzeczoznawców przy Małopolskiej Okręgowej Izbie Architektów nie jest uprawniony do rozpatrywania spraw pod kątem ewentualnej odpowiedzialności zawodowej bądź dyscyplinarnej członka Izby Architektów, ani też do stwierdzenia czy w określonej sprawie mogło nastąpić przedawnienie ewentualnych zarzutów. Organami właściwymi do rozpatrzenia tej sprawy są: Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej MOIA oraz Okręgowy Sąd Dyscyplinarny MOIA. 

 

(JW, KS)


arch. Wojciech Dobrzański,
Koordynator Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej IARP


Wróć do wszystkich opinii