partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol Okno-pol Okno-pol Okno-pol

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię

Czytaj więcej:

Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.


Kraków, 23 maj 2019 r.

OPINIA nr ZR 121

Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

 

Treść zapytania:

pytający prosi o wyjaśnienia/interpretację par. 55 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,:

„(…,ww. przepisu dla niskiego budynku użyteczności publicznej, niewymagającego wyposażenia w dźwigi, o których mowa w par. 54 ust. 1, należy zapewnić osobom niepełnosprawnym (w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich) obligatoryjny dostęp do wszystkich kondygnacji, w tym nawet tych, na które z uwagi na specyfikę funkcjonalną budynku nie będą miały wstępu, tzn. inwestor w ramach planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie planuje lokalizowania na nich (kondygnacjach) pomieszczeń użytkowych, z których osoby niepełnosprawne będą mogły korzystać?”
 


Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoje stanowisko:


Podstawa prawna:

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015.1422 t.j. (tekst jednolity) obowiązującym od 9 grudnia 2018r. )

 § 55. [Przystosowanie dla osób niepełnosprawnych]

  1. W niskim budynku zamieszkania zbiorowego i budynku użyteczności publicznej, niewymagającym wyposażenia w dźwigi, o których mowa w § 54 ust. 1, należy zainstalować urządzenia techniczne zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp na kondygnacje z pomieszczeniami użytkowymi, z których mogą korzystać. Nie dotyczy to budynków zamieszkania zbiorowego na terenach zamkniętych.

 

Opinia Zespołu Rzeczoznawców:

§ 55. [Przystosowanie dla osób niepełnosprawnych] pkt.2. WT, ani inne przepisy pokrewne nie odnoszą się do specyfiki sposobu użytkowania pomieszczeń w związku z tym należy ww przepis stosować obligatoryjnie.

                Jak wynika z przepisu, jeżeli nie projektujemy dźwigu osobowego to możemy zastosować inne rozwiązania jak np. platformy przy schodowe czy pionowe.

Ponieważ pytający określa , że konkretny przypadek dotyczy rozbudowy, to nadmienić należy, że § 2. WT przy rozbudowie dopuszcza iż: - wymagania, o których mowa w § 1, mogą być spełnione w sposób inny niż określony w rozporządzeniu, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.

 

(ŁS)

 
arch. Wojciech Dobrzański,
Koordynator Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej IARP

 


Wróć do wszystkich opinii