partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię

Czytaj więcej:

Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.


Kraków, 20 maj 2019 r.

OPINIA nr ZR 120

Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

 

Treść zapytania:

(…, Jak należy mierzyć wysokość budynku, czy do poziomu stropu jętkowego łącznie z ociepleniem czy do kalenicy dachu?

Wysokość od poziomu terenu przy wejściu do stropu nad kondygnacją użytkową wynosi 8.26m

Zgodnie z zapisami MPZP (…), poprzez wysokości budynku – należy przez to rozumieć wysokość określoną w przepisach odrębnych;

W załączeniu przedkładam przekrój projektowanego budynku.

 

 


Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoje stanowisko:


Podstawa prawna:

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. 75, poz. 690 z pózn. zm.)

§6.   [Sposób  mierzenia  wysokości  budynku]  Wysokość  budynku,  służącą  do przyporządkowania temu budynkowi odpowiednich wymagań rozporządzenia, mierzy się od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do górnej powierzchni najwyżej położonego stropu,  łącznie  z  grubością  izolacji  cieplnej  i  warstwy  ją  osłaniającej,  bez  uwzględniania wyniesionych  ponad  tę  płaszczyznę  maszynowni  dźwigów  i  innych  pomieszczeń technicznych, bądź do najwyżej położonego punktu  stropodachu  lub konstrukcji przekrycia  budynku znajdującego się bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

 

Opinia Zespołu Rzeczoznawców:

Tematyka dotycząca określenia wysokości budynku została wyjaśniona już w opinii nr ZR72 z dnia 14 .03. 2018r.

Jako uzupełnienie, w kontekście powyższego pytania można dodać, że prócz poziomu terenu, kluczowym elementem służącym do określania wysokości budynku jest warstwa osłaniająca. Jako „warstwę osłaniającą” należy rozumieć zespół elementów mający charakter powłokowy (warstwa zewnętrzna), pozwalający na wyodrębnienie budynku z przestrzeni zewnętrznej. Nie są to więc jakiekolwiek elementy wewnątrz stropu lub stropodachu a element wierzchni. W omawianym przypadku będzie to kalenica z gąsiorem lub innym elementem o tej samej funkcji. Jeśli (projektowany) poziom terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku jest tożsamy z przedstawionym rysunkiem to wysokość  budynku wynosi 10,77m.

Można przy  tej okazji dodać że „górną powierzchnię najwyżej położonego stropu” mogą tworzyć nie tylko płaszczyzny, ale także i inne kształty jak łuki, powłoki sferyczne lub krzywokreślne. Obecność lub brak ocieplenia w stropie również nie zmienia podanej w §6 zasady.

W przypadku gdy zapisy MPZP nie podają szczególnej zasady określenia wysokości budynków należy stosować przywołane powyżej rozporządzenie.  Równocześnie warto tu zwrócić uwagę na często  stosowane zapisy w MPZP, które odnoszą się oddzielnie do „wysokości budynków” oraz do „wysokości zabudowy”. 

 

(KD)

 
arch. Wojciech Dobrzański,
Koordynator Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej IARP

 


Wróć do wszystkich opinii