partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię

Czytaj więcej:

Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.


Kraków, 15 marzec 2019r.

OPINIA nr ZR 114

Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

 

Treść zapytania:

1.W załączniku przesyłam wniosek o wydanie opinii w zakresie przyjętego rozwiązania dotyczącego ilości kondygnacji projektowanego budynku w kontekście zgodności z planem miejscowym: Uchwała Nr XXIV/246/2000 Rady Gminy w Zabierzowie z dn. 29. lutego 2000 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabierzów (…). Ustalono następujące warunki zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy; maksymalna wysokość budynku mieszkalnego do 1,5 kondygnacji naziemnych (…), wysokość budynku nie może przekraczać 3 poziomów użytkowych łącznie z piwnicą i poddaszem tj. 9,0 m licząc od poziomu terenu do kalenicy.

Projektowany budynek posiada parter oraz poddasze użytkowe zlokalizowane nad częścią parteru , bezpośrednio pod połacią dachu. Poddasze posiada ściankę kolankową o wysokości 2,4 m oraz skosy , co pozwala na optymalne wykorzystanie przestrzeni. (…) Proszę o wyjaśnienie czy zaprojektowanie poddasza użytkowego o ww. parametrach mieści się w definicji 1,5 kondygnacji. Wydział Architektury kwestionuje takie rozwiązanie , chcąc narzucić wysokość ścianki kolankowej 1,3 m. (…) Przedmiotowa inwestycja otrzymała wymaganą zapisami mpzp pozytywną opinię Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego (…)

2.Zwracam się z prośbą o wydanie opinii w kwestii konieczności spełnienia zaleceń zawartych w §3 ust.6 Uchwały Nr XXIV/246/2000 Rady Gminy w Zabierzowie z dn. 29. lutego 20000 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabierzów.

Zgodnie z zapisem ww. przepisu autor uchwały zaleca szereg rozwiązań estetycznych (…).Wydział Architektury wymaga dosłownie spełnienia wszystkich ww. zaleceń. Proszę o wyjaśnienie czy konieczne jest ich spełnienie. Wątpliwości budzi:

- konieczność  zachowania proporcji rzutów – autor uchwały podaje wprost dwie wartości , które są często niemożliwe do spełnienia w kontekście warunków lokalnych , np. gabarytów działki,

-konieczność użycia wszystkich wymienionych w ust.6 lit c materiałów, możliwość użycia ich tylko w części oraz zastosowanie innych , niewymienionych w przepisie, niebędących wprost materiałami rodzimymi (beton, okładziny ze spieków kwarcowych)

-konieczność  zaprojektowania ganku.

Przedmiotowa inwestycja otrzymała wymaganą zapisami mpzp pozytywną opinię Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego (…)Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoje stanowisko:


Podstawa prawna:

 

Uchwała Nr XXIV/246/2000 Rady Gminy w Zabierzowie z dn. 29. lutego 20000 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabierzów.

§ 3. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:

(…)

3) maksymalna wysokość budynku mieszkalnego do 1,5 kondygnacji naziemnych, przy spadkach terenu rzędnej parteru nie przekraczającej średnio 1 m od poziomu terenu w środkowej szerokości budynku, wysokość budynku nie może przekraczać 3 poziomów użytkowych łącznie z piwnicą i poddaszem tj. 9,0 m licząc od poziomu terenu do kalenicy,

4) obowiązuje stosowanie dachów spadowych symetrycznych o kacie nachylenia połaci 37°-45°,

(…)

6) zaleca się:

  1. a) proporcje rzutów budynków mieszkalnych 1:1,5, 1:3,5,
  2. b) bryła budynku powinna być kształtowana z zachowaniem odpowiednich proporcji gabarytowych, z tendencja do horyzontalnego jej wkomponowania z uwzględnieniem zieleni wysokiej i niskiej harmonijnie wkomponowanej w otaczający krajobraz,
  1. c) stosowanie materiałów rodzimych, zwłaszcza w pracach wykończeniowych (kamień naturalny, tynki stonowane z wykluczeniem koloru białego, drewno w kolorze naturalnym),
  1. d) stosowanie ganków w środkowej elewacji frontowej - otwartych lub obudowanych, podkreślających wejście, wyjście do ogrodu, werandę z motywami dekoracyjno-plastycznymi, zdobiącymi w oszczędny sposób elewacje,

7) postuluje się kształtowanie zabudowy mieszkalnej rezydencjonalnej przy zachowaniu tradycji z jednoczesnym spełnieniem współczesnych wymagań funkcjonalnych.

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (stan prawny na 1 stycznia 2018 r.).

§ 3. [Definicje legalne]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

(…)

16) (6) kondygnacji - należy przez to rozumieć poziomą część budynku, zawartą pomiędzy powierzchnią posadzki na stropie lub najwyżej położonej warstwy podłogowej na gruncie a powierzchnią posadzki na stropie lub warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu, znajdującego się nad tą częścią budynku, przy czym za kondygnację uważa się także poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi (…)

 

Opinia Zespołu Rzeczoznawców:

 

Ad 1.

Legalna definicja kondygnacji zamieszczona w obowiązujących warunkach technicznych traktuje poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi jako kondygnację. Określenia ,,jedna i pół kondygnacji ‘’, ,,1,5 kondygnacji ‘’ nie mają legalnych definicji jak również nie miały ich w obowiązujących w czasie formułowania przedmiotowej uchwały przepisach ( rok 2000 ) . W obowiązujących wówczas warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 14 grudnia 1994 r. ) nie było definicji kondygnacji a w  ówczesnym § 3.  

( Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o :  )  w punkcie 14) zamieszczono informację nt definicji liczby kondygnacji – (…) ,, rozumie się przez to liczbę kondygnacji budynku z wyjątkiem piwnic, suteren, antresoli oraz poddaszy nieużytkowych”. Już w czasie formułowania przedmiotowego planu użyte w nim określenie ,,1,5 kondygnacji” nie miało prawnego umocowania, reprezentując rodzaj żargonu urbanistycznego do dziś niestety – być może nieco rzadziej – zadomowionego w tekstach uchwalanych planów. W konsekwencji zapisy takie stanowią utrapienie zarówno urzędników jak projektantów, kładąc się głębokim cieniem na warunki, w jakich uprawiany jest zawód architekta. Nie ma prawnych podstaw do egzekwowania wysokości ścianki kolankowej w poddaszu użytkowym, możliwa ścianka kolankowa będzie w rozpatrywanym przypadku jedynie wynikiem geometrycznego działania, gdzie danymi są:  wysokość parteru oraz ustalone w paragrafie trzecim tekstu planu : dopuszczalna wysokość kalenicy oraz kąt dachu.

 

Ad 2.

W zacytowanym powyżej fragmencie tekstu planu ( podkreślenia autora) w odniesieniu do znacznej części ustaleń  warunków zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy użyto określeń: ,,zaleca się” oraz ,,postuluje się”. W słowniku PWN określenia te oznaczają : ,,doradzić wykonanie czegoś”, ,,wskazać na zalety czegoś  lub kogoś”. Krótka analiza wystarcza aby powziąć przekonanie, że zarówno zalecenie jak i postulat nie formułują obowiązku lecz zostawiają przestrzeń dla działań dowolnych. Takie działania- między innymi- leżą w kompetencji architekta. To jego twórcza praca  polega na podejmowaniu decyzji w szerzej lub węziej określonych ramach – co do formy budynku, użytych materiałów itd. Wydaje się że autor planu używając do części warunków określeń nieobligujących dobrze to rozumiał. Pozostaje więc, aby urzędnik we właściwy sposób podchodził do sformułowanych w tym przypadku bardzo wyraźnie zapisów, czyli wymagał   bezwzględnie spełnienia części warunków a te, poprzedzone określeniami ,,zaleca się” oraz ,,postuluje się’’ pozostawił decyzji architekta.

(MB)

 
arch. Wojciech Dobrzański,
Koordynator Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej IARP

 


Wróć do wszystkich opinii