partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię

Czytaj więcej:

Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.


Kraków, 16 stycznia 2019r.

OPINIA nr ZR 105

Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

 

Treść zapytania:

Projektuję budynek wielorodzinny 6-cio kondygnacyjny, ilość mieszkań w całym budynku wynosi 24.
W paragrafie 193. Ust. 2 jest napisane, że przynajmniej jeden dźwig, w takim budynku powinien być przystosowany do przewozu między innymi chorych na noszach.

Wg mojej interpretacji kabina o wymiarach 1,1 ´ 1,4 m (przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych) nie spełnia wymogu kabiny przystosowanej do przewozu chorych na noszach. Wywiązał się spór między inwestorami a mną o min. wymiary windy w budynku wielorodzinnym. Przytoczyli wiele przykładów z naszej okolicy takich budynków wielorodzinnych z windami o wymiarach 1,1 ´ 1,4 m.

Proszę o odpowiedź czy takie wymiary wg przepisów są wystarczające.

 


Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoje stanowisko:


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (stan na 01.01.2018 r.).

 

Opinia Zespołu Rzeczoznawców:

§ 54.1. Budynek użyteczności publicznej, budynek mieszkalny wielorodzinny, budynek zamieszkania zbiorowego, z wyłączeniem budynków zamieszkania zbiorowego na terenach zamkniętych, oraz każdy inny budynek mający najwyższą kondygnację z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt więcej niż 50 osób,
w których różnica poziomów posadzek pomiędzy pierwszą a najwyższą kondygnacją nadziemną, niestanowiącą drugiego poziomu w mieszkaniu dwupoziomowym, przekracza 9,5 m, a także mający dwie lub więcej kondygnacji nadziemnych budynek opieki zdrowotnej i budynek opieki społecznej, należy wyposażyć w dźwig osobowy.

2. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym, budynku zamieszkania zbiorowego oraz budynku użyteczności publicznej, wyposażonym w dźwig, należy zapewnić dojazd z poziomu terenu i dostęp na wszystkie kondygnacje użytkowe osobom niepełnosprawnym.


§ 193.1. W budynkach, o których mowa w § 54 ust. 1 i 2, liczbę i parametry techniczno–użytkowe dźwigów należy ustalać z uwzględnieniem przeznaczenia budynku, jego wysokości oraz liczby i rodzaju użytkowników.

2. Co najmniej jeden z dźwigów służących komunikacji ogólnej w budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, a także w każdej wydzielonej w pionie, odrębnej części (segmencie) takiego budynku, powinien być przystosowany do przewozu mebli, chorych na noszach i osób niepełnosprawnych.

2 a. Kabina dźwigu osobowego dostępna dla osób niepełnosprawnych powinna mieć szerokość co najmniej 1,1 m i długość 1,4 m, poręcz na wysokości 0,9 m oraz tablicę przyzywową na wysokości od 0,8 m do 1,2 m w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od naroża kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla osób niewidomych i informacją głosową.

 

Opinia Zespołu Rzeczoznawców:

Zgodnie z § 54 ust. 1 i 2 warunków technicznych budynek mieszkalny wielorodzinny 6-cio kondygnacyjny, a więc posiadający większą niż 9,5 m różnicę poziomów posadzek pomiędzy pierwszą a najwyższą kondygnacją nadziemną, należy wyposażyć w dźwig osobowy zapewniający dostęp do wszystkich kondygnacji osobom niepełnosprawnym. Paragraf 193 ust. 2 stanowi z kolei, że przynajmniej jeden dźwig w każdej odrębnej części takiego budynku powinien być przystosowany do przewozu mebli, chorych na noszach i osób niepełnosprawnych. Tak więc, przynajmniej jeden dźwig w projektowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym winien spełniać te wymagania. Oznacza to, że minimalne wymiary wewnętrzne kabiny powinny wynosić 110 ´ 210 cm, a wyposażenie takiego dźwigu powinno być zgodne z zapisami § 193 ust. 2a.

 

(WD)

 
arch. Wojciech Dobrzański,
Koordynator Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej IARP

 


Wróć do wszystkich opinii