partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol Okno-pol Okno-pol Okno-pol

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię

Czytaj więcej:

Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.


Kraków, 08 stycznia 2019r.

OPINIA nr ZR 104

Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

 

Treść zapytania:

W związku z trwającym postępowaniem o uzyskanie pozwolenia na budowę dla budowy budynku wielorodzinnego Urząd przekazał informacje dotyczące definicji szerokości elewacji. W związku z powyższym proszę o zajęcie stanowiska w tym konkretnym przypadku jak również w odniesieniu do podobnych wątpliwości związanych a szerokością elewacji. Te różnice wynikają z braku definicji szerokości elewacji zarówno w warunkach technicznych jak i w innych dokumentach. Jedynym odniesieniem jest SJP.

Urząd do szerokości elewacji (dla ułatwienia nazwijmy ją wschodniej) zalicza:

  1. zarówno balkony które są elementami mocowanymi do elewacji południowej i są od elewacji wschodniej cofnięte.
  2. zadaszenie budynku którego obrys wystaje poza obrys kondygnacji i jest częścią płyty stropodachu przekrywającego budynek.

W związku z powyższym załączam rys ilustrujące omówione zagadnienia i proszę o informacje.

 


Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoje stanowisko:

Podstawa prawna:

Polska Norma PN – ISO 9836: 2015 – 12

Właściwości użytkowe w budownictwie

Określenia i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.

 

5. Metody obliczeń według pomiarów w licu przegród budowlanych i wykaz wskaźników dotyczących przestrzennego kształtowania budynku.

5.1.2.  Powierzchnia zabudowy

5.1.2.1  Przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez budynek w stanie wykończonym.

5.1.2.2   Powierzchnia zabudowy jest wyznaczona przez rzut wymiarów zewnętrznych budynku na powierzchnię terenu.

Do powierzchni zabudowy nie zalicza się powierzchni:

  • Elementów budynku ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu;
  • Elementów drugorzędnych budynku, np. schodów zewnętrznych, ramp i pochylni zewnętrznych, daszków, markiz, okapów dachowych, oświetlenia zewnętrznego;
  • Zewnętrznych obiektów pomocniczych, np. szklarni i przybudówek.

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (stan na 01.01.2018 r.).

§ 12. 1. Jeżeli z przepisów § 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271 – 273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne odległości niektórych budowli od budynków nie wynikają inne wymagania, budynek na działce budowlanej należy sytuować od granicy tej działki w odległości nie mniejszej niż:

  1. 4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę tej granicy;
  2. 3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez okien i drzwi w stronę tej granicy.

6. Odległość od granicy działki budowlanej nie może być mniejsza niż:

  1. 1,5 m do okapu lub gzymsu zwróconego w stronę tej granicy, a także do balkonu, daszku nad wejściem, galerii, tarasu, schodów zewnętrznych, rampy lub pochylni – z wyjątkiem pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;
  2. 4 m do okna umieszczonego w dachu zwróconego w stronę tej granicy.

 

Opinia Zespołu Rzeczoznawców:

Ze względu na brak definicji dotyczących określania długości i szerokości budynku należy oprzeć się na cytowanych wyżej definicjach zawartych w Polskiej Normie i Warunkach Technicznych.

Biorąc pod uwagę, że powierzchnia zabudowy to iloczyn długości i szerokości budynku lub suma iloczynów długości i szerokości poszczególnych jego części, należy zauważyć że zgodnie z pkt 5.1.2.2 Polskiej Normy PN – ISO 9836 do powierzchni zabudowy nie zalicza się powierzchni elementów drugorzędnych budynku, np. schodów zewnętrznych, ramp i pochylni zewnętrznych, daszków, markiz, okapów dachowych, oświetlenia zewnętrznego, a także obiektów pomocniczych np. szklarni i przybudówek.

Potwierdzają to też ustalenia zawarte w § 12 Warunków Technicznych, które określając wymagane minimalne odległości od granic działki ścian zewnętrznych budynków w ust. 6 tego paragrafu wymieniają elementy, które mogą znaleźć się bliżej tych granic, a w związku z tym nie są traktowane jako elementy stanowiące podstawę do określenia gabarytów zewnętrznych obiektu. Elementami tymi są: okapy, balkony, daszki nad wejściami, galerie, tarasy, schody zewnętrzne, rampy i pochylnie.

Z obu cytowanych wyżej zapisów wynika, że długość i szerokość budynku należy określać na podstawie odległości pomiędzy skrajnymi ścianami zewnętrznymi budynku z pominięciem elementów drugorzędnych, jak wymienione między innymi balkony i okapy.  

 

 

(W.D.) 

 
arch. Wojciech Dobrzański,
Koordynator Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej IARP

 


Wróć do wszystkich opinii