partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię

Czytaj więcej:

Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.


Kraków, 24 listopada 2018r.

OPINIA nr ZR 99

Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

 

Treść zapytania:

  1. Czy zaprojektowany dach w budynku spełnia zapisy §11 pkt 4 MPZP Gminy Czarny Dunajec.

 


Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoje stanowisko:

 

Podstawa prawna:

  1. MPZP Gminy Czarny Dunajec §11

 W odniesieniu do budynków mieszkalnych oraz mieszkalno-usługowych określa się następujące warunki kształtowania zabudowy:

Cyt.: 

4) z zastrzeżeniem pkt 5 obowiązuje stosowanie tradycyjnych form dachów stromych, dwuspadowych, z kalenicą równoległą do dłuższej osi budynku, o jednakowym kącie nachylenia połaci dachowych głównej bryły dachu, wynoszącym od 40 stopni do 52 stopni , z okapem wysuniętym na odległość co najmniej 0,8 m od lica budynku,

5) inne, niż określone w pkt 1-4, kształtowanie zabudowy dopuszcza się w przypadku: a) zwartej zabudowy w centrum Czarnego Dunajca, o ile podyktowane jest potrzebą nawiązania gabarytem obiektu lub formą dachów do budynków istniejących w bezpośrednim sąsiedztwie, lub spełnieniem wymogów konserwatorskich wynikających z przepisów o ochronie zabytków, b) budynków sytuowanych bezpośrednio przy granicy działek budowlanych oraz przybudówek, dla których dopuszcza się dachy pulpitowe.

 

  1. Definicje z Wikipedii

Dach dwuspadowy – zwany też dachem dwupołaciowym, szczytowym lub siodłowym – dach o dwóch przeciwległych połaciach połączonych w kalenicy. Cechą charakterystyczną dachu dwuspadowego jest występowanie trójkątnych ścian bocznych, zwanych szczytami, zamykających bryłę dachu w płaszczyznach prostopadłych do kalenicy.

Przy złożonym rzucie budynku (np. przy występowaniu takich elementów jak ryzality, skrzydła) dach dwuspadowy może posiadać więcej niż dwie połacie, w takim przypadku każdy z segmentów budynku przekryty jest dachem o dwóch przeciwległych połaciach, zachowujących układ dwuspadowy, z kalenicami na jednym poziomie.

 


Opinia Zespołu Rzeczoznawców:

W świetle obowiązującego ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Biały Dunajec  projektowany budynek winien być kryty dachem dwuspadowym z kalenicą równoległą do dłuższej osi budynku, o jednakowym kącie nachylenia połaci dachowych głównej bryły dachu, wynoszącym 40 – 52 stopnie.

Przedłożone przez architekta rysunki przedstawiają budynek zaprojektowany na złożonym rzucie, przekryty dachem, którego główne połacie tworzą układ dachu dwuspadowego z kalenicą równoległą do jego dłuższej osi , zakończonego  ścianami szczytowymi przy kącie nachylenia dachu 40 stopni. Zaprojektowany w ten sposób  dach spełnia zapisy §11 pkt 4 MPZP Gminy Czarny Dunajec.

 

(EK) 

 
arch. Wojciech Dobrzański,
Koordynator Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej IARP

 


Wróć do wszystkich opinii