partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol Okno-pol Okno-pol Okno-pol

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię

Czytaj więcej:

Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.


Kraków, 16 lipca 2018r.

OPINIA nr ZR 90

Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

 

Treść zapytania:

Chciałbym prosić o pomoc w pomiarach miejsca postojowego. W poprzek miejsca postojowego przy jego tylnej ścianie znajduje się rura kanalizacyjna. Wysokość do rury kanalizacyjnej to około 190 centymetrów od poziomu posadzki. Długość miejsca postojowego to licząc od tylnej ściany do osi przedniej linii 495cm. Czy według normy PN 70 powierzchnia rury powinna być odliczona w 50%. Czy tym samym zmienia się długość miejsca postojowego czy spełnia ono warunki techniczne?


W odpowiedzi przedstawiamy nasze stanowisko:

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2015.1422 z późniejszymi zmianami) zgodnie z którym:

Rozdział 10 Garaże dla samochodów osobowych
§ 102. Garaż do przechowywania i bieżącej, niezawodowej obsługi samochodów osobowych, stanowiący samodzielny obiekt budowlany lub część innego obiektu, będący garażem zamkniętym - z pełną obudową zewnętrzną i zamykanymi otworami, bądź garażem otwartym - bez ścian zewnętrznych albo ze ścianami niepełnymi lub ażurowymi, powinien mieć:
1) wysokość w świetle konstrukcji co najmniej 2,2 m i do spodu przewodów i urządzeń instalacyjnych 2 m;
(…)


Opinia:


Minimalna wysokość garażu została określona w §  102. Ust 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i wynosi ona: „w świetle konstrukcji co najmniej 2,2 m i do spodu przewodów i urządzeń instalacyjnych 2 m”.

W garażu posiadającym powyższe wysokości powierzchnię należy zaliczać w 100%.

W przypadku wykonania nad stanowiskiem postojowym instalacji na wysokości 190cm – przestrzeń w zakresie tego obniżenia nie może być zaliczona do powierzchni garażu. Takie stanowisko postojowe nie spełnia wymogów ww. Warunków Technicznych zarówno przez niedopuszczalną wysokość instalacji nad posadzką, jak i z powodu niewłaściwej długości stanowiska postojowego (poprzez konieczność wyłączenia fragmentu powierzchni), które zgodnie z ww. Warunkami Technicznymi powinno mieć w przypadku samochodów osobowych 5 m długości.

(KS)

 
arch. Wojciech Dobrzański,
Koordynator Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej IARP

 


Wróć do wszystkich opinii